กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการให้ความรู้อย่างมีแบบแผนตามความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพ ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวานในระยะตั้งครรภ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล