กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม - ธันวาคม Download Download PDF