กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้ HBeAg ในการทำนายระดับไวรัสตับอักเสบบีในเลือดมารดาตั้งครรภ์เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ยาป้องกันการติดเชื้อจากมารดาสู่ลูก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF