การใช้ HBeAg ในการทำนายระดับไวรัสตับอักเสบบีในเลือดมารดาตั้งครรภ์เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ยาป้องกันการติดเชื้อจากมารดาสู่ลูก

Main Article Content

เอื้อพงศ์ ลิมปพนาสิทธิ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาว่าการตรวจพบ HBeAg เป็นบวก มีความสัมพันธ์กับ HBV viral load ที่สูงกว่า 200,000 IU/mL หรือไม่ เพื่อที่จะนำมาใช้ทดแทนการตรวจ HBV viral load ในมารดาขณะตั้งครรภ์


ระเบียบวิธีวิจัย : Cross-sectional analytical study ศึกษามารดาที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลมหาสารคามระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 มีนาคม 2562 จำนวน 115 ราย วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง HBeAg เป็นบวกและ HBV viral load ที่สูงกว่า 200,000 IU/mL ใช้สถิติ multivariable logistic regression วัดออกมาในรูปของ odds ratio และ 95% confidence intervals


ผลการศึกษา : มารดาที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าสู่การวิจัย 115 ราย มารดาที่ HBeAg เป็นบวกทั้งหมด 41 ราย ตรวจพบ HBV viral load สูงกว่า 200000 IU/mL จำนวน 38 ราย (ร้อยละ 92.7)  ส่วนมารดาที่ HBeAg เป็นลบทั้งหมด 74 ราย ตรวจพบ HBV viral load สูงกว่า 200000 IU/mL จำนวน 4 ราย (ร้อยละ 5.4)  เมื่อวิเคราะห์โดยใช้สถิติ multivariable logistic regression พบว่า HBeAg เป็นบวกมีความสัมพันธ์กับ HBV viral load ที่สูงกว่า 200000 IU/mL อย่างมีนัยสำคัญ มีค่า odd ratio เท่ากับ 2464.22 เท่า (95% CI =100.99 – 62109.76, p-value < 0.001)


สรุป : HBeAg เป็นบวกมีความสัมพันธ์กับ HBV viral load ที่สูงกว่า 200,000 IU/mL อย่างมีนัยสำคัญ การใช้HBeAg ทดแทน HBV viral load ในการตัดสินใจให้ยาป้องกันการติดเชื้อจากมารดาสู่ลูกจะช่วยประหยัดงบประมาณทางสาธารณสุข


คำสำคัญ : ไวรัสตับอักเสบบี, เอชบีอีแอนติเจน, ระดับไวรัสตับอักเสบบีในเลือด, ป้องกันการติดเชื้อจากมารดาสู่ลูก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
Articles

เอกสารอ้างอิง

Schweitzer A, Horn J, Mikolajczyk RT, et al. Estimations of worldwide prevalence of chronic hepatitis B virus infection: a systematic review of data published between 1965 and 2013. Lancet. 2015;386(10003):1546-55.

Leroi C, Adam P, Khamduang W, et al. Prevalence of chronic hepatitis B virus infection in Thailand: a systematic review and meta-analysis. Int J Infect Dis. 2016;51:36-43.

Jourdain G, Ngo-Giang-Huong N, Cressey TR, et al. Prevention of mother-to-child transmission of hepatitis B virus: a phase III, placebo-controlled, double-blind, randomized clinical trial to assess the efficacy and safety of a short course of tenofovir disoproxil fumarate in women with hepatitis B virus e-antigen. BMC Infect Dis. 2016;16:393.

WHO. Prevention, care and treatment of persons with chronic hepatitis B infection. Guidelines. WHO;2015. Available from: http://apps.who.int/iris/ bitstream/10665/154590/1/9789241549059_eng.pdf

Han GR, Cao MK, Zhao W, et al. A prospective and open-label study for the efficacy and safety of telbivudine in pregnancy for the prevention of perinatal transmission of hepatitis B virus infection. J Hepatol. 2011;55(6):1215-21.

Terrault NA, Lok ASF, MaMahon BJ, et al. Update on prevention, diagnosis, and treatment of chronic hepatitis B: AASLD 2018 hepatitis B guidance. Hepatology. 2018;67(4):1560-1599.

Wen WH, Chang MH, Zhao LL, et al. Mother-to-infant transmission of hepatitis B virus infection: significance of maternal viral load and strategies for intervention. J Hepatol. 2013;59(1):24-30.

Trépo C, Chan HL, Lok A. Hepatitis B virus infection. Lancet. 2014;384(9959):2053-63.

Jennifer TW and Robert P. Hepatitis B. Sleisenger and Fordtran’s Gastrointestinal and Liver Diseae, 10th edition. 2016;1309-31

Zou H, Chen Y, Duan Z, et al. Virologic factors associated with failure to passive-active immunoprophylaxis in infants born to HBsAg-positive mothers. J Viral Hepat. 2012;19(2):e18-25.

Fujiko M, Chalid MT, Turyadi, et al. Chronic hepatitis B in pregnant women: is hepatitis B surface antigen quantification useful for viral load prediction? Int J Infect Dis. 2015;41:83-9.

Peduzzi P, Concato J, Kemper E, et al. A simulation study of the number of events per variable in logistic regression analysis. J Clin Epidemiol. 1996;49 (12):1373-9