สวัสดีครับชาวสาธารณสุขที่รัก วารสารโรงพยาบาลมหาสารคามฉบับที่ 3 ของปีที่16 ฉบับประจำเดือนกันยายน-เดือนธันวาคม 2562 เป็นฉบับสุดท้ายแห่งปี 2562 มาพร้อมกับลมหนาวซึงช่วงนี่ ทั่วประเทศไทยเรา มีอากาศเย็นมากกว่าทุกปี โดยเฉพาะภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกัน นะครับ เพราะเป็นช่วงเวลาที ่อากาศเย็นลง และบางพื้นที่อาจเย็นลงเฉียบพลัน ทำให้อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากสภาพอากาศเช่นนี้ อาจทำให้ร่างกายป่วยได้ง่ายกว่าปกติ นอกจากนี้อากาศเย็น ยังเอื้อต่อการอยู่รอดและแพร่กระจายของไวรัสมากที่สุด ฉะนั้นเมื่อถึงฤดูหนาวเราควรระวังโรคและภัยสุขภาพที่มากับความหนาว แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มโรคติดต่อ ได้แก่ โรคหัด โรคปอดอักเสบ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจาก  เชื่อไวรัส โรคมือ เท้า ปาก และ 2. กลุ่มภัยสุขภาพ ได้แก่ การเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะอากาศหนาว การสูดดมก๊าซพิษและขาดอากาศหายใจจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบก๊าซ และการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงอากาศหนาวและหมอกจัด ทีสำคัญควรศึกษาสถานการณ์ก่อนจะได้หาวิธีป้องกันหรือดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากสภาพอากาศ เพื่อเป็นการเตือนตนเอง หรือหากมีอาการทางร่างกายที่น่าสงสัย ควรปรึกาาหรือพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจไม่ควรตีความเอง สำหรับวารสารฉบับนี ้ประกอบไปด้วยเนื้อหาวิชาการเกือบทุกสาขาวิชาชีพ ทั้งด้านการแพทย์ เภสัชกรรม การพยาบาล การกายภาพบำบัดและโภชนาการ มากกว่าสิบเรื่อง อาทิเช่น รายงานผู้ป่วยเรื่องการใช้บอลลูนอุดหลอดเลือดเพื่อช่วยในการผ่าตัดเปิดในผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองและแตกจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ปัจจัยทางคลินิกที่สัมพันธ์กับภาวะ Metabolic syndrome ในผู้ป่วยสะเก็ดเงิน
โรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่องการใช้ HBeAg ในการทำนายระดับไวรัสตับอักเสบบีในเลือดมารดาตั้งครรภ์เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ยาป้องกันการติดเชื้อจากมารดาสู่ลูก กรณีศึกษาการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนและกรณีศึกษาทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นที่ได้รับการใส่บอลลูนห้ามเลือด Sengstaken- Blakemore tube โรงพยาบาลขอนแก่น ผลงานวิจัยการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นต้น ทีมงานวารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานที่เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านได้บ้างไม่มากก็น้อยและท้ายสุดเราขอส่งท้ายปีเก่า 2562 เพื่อต้อนรับปีใหม่ในฉบับใหม่ เข้าสู่ปีที่ 17 ฉบับประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2563
                                               “ ปิดงบบุญเก่า เปิดงบบุญใหม่ แล้วลุยทำความดีต่อไป ....ครับ ”
                                                                                                                นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม
                                                                                                                              บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2020-01-18

การเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

สุนีรัตน์ สิงห์คำ, ผดุงศิษย์ ชำนาญบริรักษ์

149-158