รายงานผู้ป่วย : การใช้บอลลูนอุดหลอดเลือดเพื่อช่วยในการผ่าตัดเปิดในผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองและแตก

Main Article Content

ณัฏฐวดี เวียงเพิ่ม

บทคัดย่อ

การแตกของหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องพบได้มากขึ้น และยังเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง โดยหลักสำคัญในการรักษาผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองและแตกคือการควบคุมปริมาณเลือดออกให้น้อยที่สุด และรวดเร็วที่สุดเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย


ปัจจุบันการผ่าตัดopen surgical repair ในผู้ป่วยที่มีการแตกของหลอดเลือดแดงใหญ่มักจะใช้วิธีการควบคุมการเสียเลือดก่อนผ่าตัดโดยการใช้ supraceliac cross clamp ซึ่งมักจะทำภายหลังทำการดมยาสลบและได้ผ่าตัดเข้าไปในช่องท้องเพื่อที่จะควบคุมการเสียเลือด ซึ่งการดมยาสลบมักจะทำให้ผู้ป่วยมีการสูญเสีย sympathetic effect ทำให้ความดันเลือดของผู้ป่วยตกลงอย่างมาก การใช้ aortic balloon occlusion ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้การฉีดยาชาเฉพาะที่จึงมีประโยชน์เพื่อช่วยลดโอกาสการเกิดความดันต่ำเพิ่มเติมในผู้ป่วย


รายงานนี้แสดงถึงผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองและแตกจำนวน 2 ราย ที่มีสัญญาณชีพไม่คงที่อย่างมาก และได้รับการรักษาโดยการใช้ aortic balloon occlusion ร่วมกับการผ่าตัด open surgical repair ซึ่งผลจากการรักษาผู้ป่วยทั้งสองรายสามารถควบคุมเลือดการเสียเลือดได้ภายในเวลาประมาณ 30 นาที ภายหลังเข้าห้องผ่าตัด และพบมีอัตราการรอดชีวิตหลังผ่าตัด 100% แต่เนื่องจากผู้ป่วยยังมีจำนวนน้อยจึงยังไม่สามารถให้ข้อสรุปประโยชน์ของการใช้ aortic balloon occlusion ได้ชัดเจน


คำสำคัญ : Ruptured abdominal aortic aneurysm, aortic balloon occlusion, open surgical repair

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
Articles

เอกสารอ้างอิง

Cooley DA, Debakey ME. Ruptured aneurysms of abdominal aorta; excision and homograft replacement. Postgraduate medicine. Oct 1954;16(4):334-342.

Veith FJ, Lachat M, Mayer D, et al. Collected world and single center experience with endovascular treatment of ruptured abdominal aortic aneurysms. Annals of surgery. Nov 2009;250(5):818-824.

LINDSAY TF. Ruptured Aortoiliac Aneurysms and Their Management. In: Anton N. Sidawy BAP, ed. Rutherford’s Vascular Surgery and Endovascular Therapy. Vol 1: Elsevier; 2019:944-960.

Martini WZ. Coagulopathy by hypothermia and acidosis: mechanisms of thrombin generation and fibrinogen availability. The Journal of trauma. Jul 2009;67(1):202-208; discussion 208-209.

Zhang S, Feng J, Li H, Zhang Y, Lu Q, Jing Z. Open surgery (OS) versus endovascular aneurysm repair (EVAR) for hemodynamically stable and unstable ruptured abdominal aortic aneurysm (rAAA). Heart and vessels. Aug 2016;31(8):1291-1302.

Wanhainen A, Verzini F, Van Herzeele I, et al. Editor's Choice - European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2019 Clinical Practice Guidelines on the Management of Abdominal Aorto-iliac Artery Aneurysms. Eur J Vasc Endovasc Surg. Jan 2019;57(1):8-93.

Howard ER, Young AE. Control of aortic haemorrhage by balloon catheter. British medical journal. Jul 17 1971;3(5767):161.

Philipsen TE, Hendriks JM, Lauwers P, et al. The use of rapid endovascular balloon occlusion in unstable patients with ruptured abdominal aortic aneurysm. Innovations (Philadelphia, Pa.). Mar 2009;4(2):74-79.

Raux M, Marzelle J, Kobeiter H, et al. Endovascular balloon occlusion is associated with reduced intraoperative mortality of unstable patients with ruptured abdominal aortic aneurysm but fails to improve other outcomes. J Vasc Surg. Feb 2015;61(2):304-308.

Karkos CD, Papadimitriou CT, Chatzivasileiadis TN, et al. The Impact of Aortic Occlusion Balloon on Mortality After Endovascular Repair of Ruptured Abdominal Aortic Aneurysms: A Meta-analysis and Meta-regression Analysis. Cardiovascular and interventional radiology. Dec 2015;38(6):1425-1437.

Noel AA, Gloviczki P, Cherry KJ, Jr., et al. Ruptured abdominal aortic aneurysms: the excessive mortality rate of conventional repair. J Vasc Surg. Jul 2001;34(1):41-46.

Hughes CW. Use of an intra-aortic balloon catheter tamponade for controlling intra-abdominal hemorrhage in man. Surgery. Jul 1954;36(1):65-68.

Wongwanit C, Mutirangura P, Chinsakchai K, et al. Transfemoral temporary aortic balloon occlusion assisting open repair for ruptured abdominal aortic aneurysms. Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet. Jun 2013;96(6):742-748.

Berland TL, Veith FJ, Cayne NS, Mehta M, Mayer D, Lachat M. Technique of supraceliac balloon control of the aorta during endovascular repair of ruptured abdominal aortic aneurysms. J Vasc Surg. Jan 2013;57(1):272-275.

Bath J, Leite JO, Rahimi M, et al. Contemporary outcomes for ruptured abdominal aortic aneurysms using endovascular balloon control for hypotension. J Vasc Surg. May 2018;67(5):1389-1396.

O'Donnell ME, Badger SA, Makar RR, Loan W, Lee B, Soong CV. Techniques in occluding the aorta during endovascular repair of ruptured abdominal aortic aneurysms. J Vasc Surg. Jul 2006;44(1):211-215.

Ogura T, Lefor AK, Nakamura M, Fujizuka K, Shiroto K, Nakano M. Ultrasound-Guided Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta in the Resuscitation Area. The Journal of emergency medicine. May 2017;52(5):715-722.

Matsuda H, Tanaka Y, Hino Y, et al. Transbrachial arterial insertion of aortic occlusion balloon catheter in patients with shock from ruptured abdominal aortic aneurysm. J Vasc Surg. Dec 2003;38(6):1293-1296.

Reva VA, Matsumura Y, Horer T, et al. Resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta: what is the optimum occlusion time in an ovine model of hemorrhagic shock? European journal of trauma and emergency surgery : official publication of the European Trauma Society. Aug 2018;44(4):511-518.

Moore LJ, Brenner M, Kozar RA, et al. Implementation of resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta as an alternative to resuscitative thoracotomy for noncompressible truncal hemorrhage. The journal of trauma and acute care surgery. Oct 2015;79(4):523-530; discussion 530-522.

Shigesato S, Shimizu T, Kittaka T, Akimoto H. Intra-aortic balloon occlusion catheter for treating hemorrhagic shock after massive duodenal ulcer bleeding. The American journal of emergency medicine. Mar 2015;33(3):473.e471-472.

Chu Q, Shen D, He L, et al. Anesthetic management of cesarean section in cases of placenta accreta, with versus without abdominal aortic balloon occlusion: study protocol for a randomized controlled trial. Trials. May 26 2017;18(1):240.

Osborn LA, Brenner ML, Prater SJ, Moore LJ. Resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta: current evidence. Open access emergency medicine : OAEM. 2019;11:29-38.