Information For Readers


เป็นวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ พยาบาล
และเกี่ยวข้องด้านการสาธารณสุขทุกสาขา (เป็นวารสารราย 4 เดือน 
3ฉบับ ต่อปี)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคคลากร
ทางด้านสาธารณสุขและเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการแพทย์
พยาบาล และการสาธารณสุขทั้งในและนอก องค์กรสู่การสืบค้นแก่ผู้ที่สนใจ