ติดต่อ

168 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

ผู้รับผิดชอบหลัก

วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ 043711750-4ต่อ9420กด1017

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

โรงพยาบาลมหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ 043711750-4ต่อ9420กด1017