เป็นวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ พยาบาลและเกี่ยวข้องด้านการสาธารณสุขทุกสาขา(เป็นวารสารราย 4 เดือน : 3 ฉบับต่อปี และฉบับพิเศษ 1 ฉบับต่อปี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคคลากรทางด้านสาธารณสุขและเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการแพทย์ พยาบาล และการสาธารณสุขทั้งในและนอก องค์กรสู่การสืบค้นแก่ผู้ที่สนใจ

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม-เมษายน

         สวัสดีครับวารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ก็ยังคงกลับมาอยู่คู่กันไปกับบุคลากรสาธารณสุขเราอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะฉบับนี้ เป็นฉบับแรกของปีที่ 17 ประจําปี 2563 และยังเป็นช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขเราจึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัด และประชาชนทั่วไปท่ีจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ซึ่งขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและอาจมีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้นอีกเป็นหลักพันคนหรือหมื่นคน วิกฤติไวรัสรุนแรงในช่วงเวลานี้ จึงกลายเป็นวาระสำคํัญหนึ่งของโลก การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและบอกเล่าถึงแนวปฏิบัติในยามที่จะต้องฝ่าวิกฤติโรคระบาดนี้ไปพร้อมกันให้ได้นั้น เป็นเรื่องสําคัญยิ่ง ซึ่งทั่วโลกต่างก็พากันสรรหาวิธีการนําเสนอข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ในรูปแบบต่างๆ มากมาย โดยการสื่อสารไปด้วยข้อมูลที่อิงกับการแพทย์เช่นนี้ การสื่อสารจำเป็นจะต้องทำให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ชาวบ้านทั่วไปที่แม้จะไม่ทราบคําศัพท์หรือข้อมูลเชิงลึกสามารถที่จะเข้าใจและปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องได้โดยทั่วกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำกราฟิกให้เห็นภาพ การเขียนเรียบเรียงด้วยภาษาหรือการใช้ศัพท์ง่ายๆ คำศัพท์ชาวบ้าน การแต่งคำขวัญ หรือการรณรงค์ และอีกรูปแบบหนึ่งคือการแต่งเพลง ซึ่งเปึ่นการสื่อสารทื่ถี่อว่าเข้าถึงได้ง่าย และเคยประสบความสาเร็จมาแล็วในอดีต เชื่อว่าวารสารฉบับนี้เป็นฉบับนี้น่าจดจำเป็นที่สุด "COVID-19" ทีมงานวารสารโรงพยาบาลมหาสารคามขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่าน ทุกคนทั่วโลกผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปได้อย่างปลอดภัย ครับ

             สำหรับวารสารเรายังคงดำเนินการไปพร้อมกับท่าน และยินดีที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ผลงานดีๆ สู่ภายนอก โดยเฉพาะฉบับนี้อัดแน่นด้วยเนื้อหาทางวิชาการ ผลงานวิจัย กรณีศึกษาการรายงานผู้ป่วยและนวัตกรรมมากกว่า 10 เรื่อง ที่ผู้อ่านสามารถนำไปพิจารณาต่อยอดเพื่่อพัฒนาศักยภาพการทำงานด้านสาธารณสุขได้อย่างต่อเนื่อง ครับ

                                                                                                                                        นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม

                                                                                                                                                    บรรณาธิการ 

เผยแพร่แล้ว: 2020-06-01

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแคลอรี่ต่อวันกับระดับความเข้มข้นของเลือดระหว่างการตั้งครรภ์

จุฬารัตน์ ห้าวหาญ, ศีตรา มยูขโชติ, อัจฉรา มีนาสันติรักษ์, ศุภวรรณ ขิมทอง

30-37

A Spigelian hernia-cryptorchidism Syndrome

สุพัตรา ทีฆะธาดา

169-173

ดูเล่มทุกฉบับ