เกี่ยวกับวารสาร

 

วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ พยาบาลและเกี่ยวข้องด้านการสาธารณสุขทุกสาขา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคคลากรทางด้านสาธารณสุขและเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการแพทย์ พยาบาล และการสาธารณสุขทั้งในและนอก องค์กรสู่การสืบค้นแก่ผู้ที่สนใจ โดยจัดพิมพ์เป็นประจำทุกปี ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – เมษายน) ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน – ธันวาคม) โดยบทความมีการตรวจสอบและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-review) จำนวน 3 ท่านต่อ 1 บทความ เป็นแบบ Double blinded บทความทุกเรื่องจะถูกพิจารณากลั่นกรองโดยกองบรรณาธิการ

Announcements

กำหนดการออกวารสาร

2021-02-19

จัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – เมษายน)
ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม)
ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน – ธันวาคม)

*หมายเหตุ : วารสารเผยแพร่เฉพาะในเว็บไซต์ ไม่จัดพิมพ์รูปเล่ม 

Read more about กำหนดการออกวารสาร

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (2022): พฤษภาคม-สิงหาคม
					ดู ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (2022): พฤษภาคม-สิงหาคม
เผยแพร่แล้ว: 2022-09-19

ฉบับเต็ม

Articles

ดูทุกฉบับ