กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการวารสาร

นายแพทย์สถาพร ณ ราชสีมา

 

ที่ปรึกษา :

 

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายแพทย์สถาพร ณ ราชสีมา

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

นางคนึงนิจ ศรีษะโคตร

หัวหน้าพยาบาล

 

กองบรรณาธิการภายใน (ทุกสาขา)

 

1. นายสถาพร ณ ราชสีมา                  

โรงพยาบาลมหาสารคาม

2. นายธนิน ฐิติพรรณกุล          

โรงพยาบาลมหาสารคาม

3. นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์ เอนกวิทย์  

โรงพยาบาลมหาสารคาม

4. นางเบญจมาศ ดวงคำน้อย               

โรงพยาบาลมหาสารคาม

5. นางสาวนลินี ยมศรีเคน                  

โรงพยาบาลมหาสารคาม

6. นางเพียงใจ ลวกุล                        

โรงพยาบาลมหาสารคาม

7. นางสาวกิตติยา ติยาภักดิ์                

โรงพยาบาลมหาสารคาม

8. นายเก่งกาจ อุ่นฤทธิ์            

โรงพยาบาลมหาสารคาม

9. นายกฤษณ์ โสภณวิวัฒน์                 

โรงพยาบาลมหาสารคาม

10. นายภานุวัฒน์ ขันธสะอาด   

โรงพยาบาลมหาสารคาม

11. นายสมคริต ศรีพลแท่น                 

โรงพยาบาลมหาสารคาม

12. นายมารุต ตำหนักโพธิ                  

โรงพยาบาลมหาสารคาม

13. นางสุทธิวรรณ โสภณวิวัฒน์  

โรงพยาบาลมหาสารคาม

14. นายเอื้อพงศ์ ลิมปพนาสิทธิ   

โรงพยาบาลมหาสารคาม

15. นางสุขใจ บูรณบัญญัติ                 

โรงพยาบาลมหาสารคาม

16. นางสาวจันทร์จิรา ควรรติกุล 

โรงพยาบาลมหาสารคาม

17. นางสาวเบญจวรรณ ธรรมปัญญวัฒน์

โรงพยาบาลมหาสารคาม

18. นายฉัตรชัย ยมศรีเคน                  

โรงพยาบาลมหาสารคาม

19. นายศิโรตน์ จันทรักษา                 

โรงพยาบาลมหาสารคาม

20. นางสาววิภาวดี แสนโคตร    

โรงพยาบาลมหาสารคาม

21. นางสาวอินทิรา อนันต์พินิจวัฒนา

โรงพยาบาลมหาสารคาม

22. นายเพิ่มศักดิ์ นามวิจิตร                

โรงพยาบาลมหาสารคาม

23. นายเฉลิมพล บุญพรหมธีรกุล 

โรงพยาบาลมหาสารคาม

24. นายปกรณ์ เศรษฐ์กวีพัฒน์    

โรงพยาบาลมหาสารคาม

25. นายอาคม ทิวทอง            

โรงพยาบาลมหาสารคาม

26. นางสาวนฤมล เฮงสนั่นกุล    

โรงพยาบาลมหาสารคาม

27. นายมณฑ์สิริ จินาเพ็ญ                  

โรงพยาบาลมหาสารคาม

28. นางสาวอัจฉรียา แสนมี                

โรงพยาบาลมหาสารคาม

29. นางสาวแพรวพรรณ พรมยศ 

โรงพยาบาลมหาสารคาม

30. นางสาวญาณพันธุ์ ถายา               

โรงพยาบาลมหาสารคาม

31. นางพีรภาว์ ภัทรพงศานติ์              

โรงพยาบาลมหาสารคาม

32. นายสัจจชน ช่างถม           

โรงพยาบาลมหาสารคาม

33. นายธวัชชัย กุลนันทนนท์               

โรงพยาบาลมหาสารคาม

34. นายอนันตเดช วงศรียา                 

โรงพยาบาลมหาสารคาม

35. นางสาววิลาสินี ส่งเสริม                

โรงพยาบาลมหาสารคาม

36. นางสาวพัชราพร ชมภูคำ               

โรงพยาบาลมหาสารคาม

37. นางสาวกนกพร บุตรมารศรี  

โรงพยาบาลมหาสารคาม

38. นางสาวกนกพร โชคคติวัฒน์ 

โรงพยาบาลมหาสารคาม

39. นางสาวเพ็ญนภา เหลียงไพบูลย์       

โรงพยาบาลมหาสารคาม

40. นางชุติมาภรณ์  ไชยสงค์               

โรงพยาบาลมหาสารคาม

41. นางสาวกาญจนาภรณ์ ตาราไต        

โรงพยาบาลมหาสารคาม

42. นายอดิศักดิ์ ถมอุดทา                  

โรงพยาบาลมหาสารคาม

43. นางสาวอัญชุลี ประคำทอง   

โรงพยาบาลมหาสารคาม

44. นางสาวสมทรง บุตรตะ      

โรงพยาบาลมหาสารคาม

45. นางวไลพร ปักเคระกา                  

โรงพยาบาลมหาสารคาม

46. นางพุทธกัญญา นารถศิลป์   

โรงพยาบาลมหาสารคาม

47. นางบุญมี ชุมพล                         

โรงพยาบาลมหาสารคาม

48. นางวัฒนา สว่างศรี           

โรงพยาบาลมหาสารคาม

49. นางวิศรุดา ตีเมืองซ้าย                  

โรงพยาบาลมหาสารคาม

50. นางจุลินทร ศรีโพนทัน                 

โรงพยาบาลมหาสารคาม

51. นางเพิ่มพูน ศิริกิจ             

โรงพยาบาลมหาสารคาม

52. นางดวงแก้ว พรรณพราว               

โรงพยาบาลมหาสารคาม

53. นางรำไพ เกตุจิระโชติ                  

โรงพยาบาลมหาสารคาม

54. นางอุไรรัตนา ฉายาพัฒน์              

โรงพยาบาลมหาสารคาม

55. นางวิภาดา ดวงพิทักษ์                  

โรงพยาบาลมหาสารคาม

56. นางเบญจพร เองวานิช                 

โรงพยาบาลมหาสารคาม

57. นายสิทธิพงศ์ ปาปะกัง                  

โรงพยาบาลมหาสารคาม

58. นางสาวชวมัย ปินะเก                  

โรงพยาบาลมหาสารคาม

59. นางปาริชาติ ศรีหนู           

โรงพยาบาลมหาสารคาม

60. นางสาวพูนทรัพย์ สมกล้า              

โรงพยาบาลมหาสารคาม

61. นางศุภรินทร์ ยิ้มศิริ           

โรงพยาบาลมหาสารคาม

62. นางอรวรรณ ชุบสุวรรณ                

โรงพยาบาลมหาสารคาม

63. นางสาวประถมพร มาตย์วิเศษ

โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

 

กองบรรณาธิการภายนอก

 

 

1. นพ.ดร.ธรรมสรณ์ จีรอำพรวัฒน์

โรงพยาบาลขอนแก่น

2. พญ.ศิริณา ศรัทธาพิสิฐ

โรงพยาบาลขอนแก่น 

3. พญ.วัลลภา อุดชาชน

โรงพยาบาลขอนแก่น

4. นพ.พรอนันต์ โดมทอง

โรงพยาบาลขอนแก่น

5. นพ.สุธี ทระกุลพันธ์

โรงพยาบาลขอนแก่น

6. พญ.วัลลภา บุญพรหมมา

โรงพยาบาลขอนแก่น

7. นพ.พงศ์ศิลป์ ทองเหลา     

โรงพยาบาลขอนแก่น

8. พญ.อภิญญา โชติพันธุ์

โรงพยาบาลขอนแก่น

9. ผศ.พญ.กุศลาภรณ์ ชัยอุดมสม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

10. ผศ.นพ.เพิ่มศักดิ์ พหลภาคย์

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

11. ผศ.พญ.อนงค์พร วงศ์พุทธะ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

12. พญ.อมรรัตน์ เพ็ญภัทรกุล

โรงพยาบาลศิริราช

13. นพ.อิทธิพล วงษ์พรหม

โรงพยาบาลรามาธิบดี

14. นพ.สุรเชษฐ์ ตันทัดประเสริฐ

โรงพยาบาลอุดรธานี

15. พญ.วนิดา ผาตาล

โรงพยาบาลอุดรธานี

16. นพ.กฤตพงศ์ สมบูรณ์

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

17. ดร.เยาวเรศ ก้านมะลิ

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

18. นพ.นันทิพัฒน์ พัฒนโชติ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

19. นพ.กฤต โกวิทางกูร

 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

20. พญ.เมธาสินี โพธิสุวรรณ  

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

21. นพ.ชาญชัย ธงพานิช     

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่น

22. นพ.สุชาติ ทองแป้น

โรงพยาบาลบรบือ

23. นพ.วัศพล ทองสมบูรณ์

โรงพยาบาลวาปีปทุม

24. พญ.สาธิตา เรืองสิริภคกุล

โรงพยาบาลกุดรัง 

25. นพ.ทิว อุดชาชน     

โรงพยาบาลโคกโพธิ์ชัย

26. นพ.กฤษณะ ระดาพัฒน์

โรงพยาบาลยางตลาด

27. นพ.อภิชิต วิรัชวงศ์ษานนท์

โรงพยาบาลชุมแพ

28. นพ.ธนเดช วงศ์จารุกร

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

29. นพ.ชาญวิชญ์ โพธิสุวรรณ  

โรงพยาบาลบุณฑริก

30. นพ.ปวิทย์ ยวงเงิน

โรงพยาบาลกำแพงแสน

31. รศ.ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

32. รศ.นพ.พงศธร พหลภาคย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

33. รศ.พญ.ภัทรี พหลภาคย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

34. รศ.พญ.แพรว โคตรรุฉิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

35. ผศ.นพ.อธิบดี มีสิงห์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

36. ผศ.นพ.คมสันต์ ธำรงค์อนันตสกุล  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

37. ผศ.พญ.สุภัชชา ประเสริฐเจริญสุข  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

38. ผศ.พญ.อมรรัตน์ เต็มธนะกิจไพศาล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

39. ผศ.นพ.ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

40. พญ.จตุพร ดวงกำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

41. ผศ.ดร.จิดาภา ผูกพันธ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

42. ผศ.เทอดศักดิ์ จันทะวงษ์     

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

43. ผศ.นพ.ณรงค์ศักดิ์ จันทะวัง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

44. ภญ.ดร.ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

45. ดร.อาภรณ์ คำก้อน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

46. อาจารย์ ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์   

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

47. อาจารย์สุรพันธ์ สืบเนียม     

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

58. ผศ.ดร. ทิพย์สุดา สำเนียงเสนาะ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

59. ศาตราจารย์ ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

50. อาจารย์ชัยยุทธ วงศ์พันธ์     

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

51. ผศ.ภญ.จีริสุดา  คำสีเขียว  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

52. อาจารย์ศตวรรษ อุดรศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

53. ดร.นฤมล เอนกวิทย์

สถาบันพระบรมราชชนก

54. ดร.ผดุงศิษฏ์ ชำนาญบริรักษ์

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

55. ดร.นิสากร วิชัยบูลย์

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

56. ดร.จารุณี อินทฤทธิ์

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

57. ดร.สุปิยา วิริไฟ     

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

58. อาจารย์จุฬาลักษณ์ นิลอาธิ

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

59. อาจารย์ชนิสรา แสนยบุตร

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

60. ดร.กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา  

วิทยาลัยบรมราชนนี กรุงเทพมหานคร

61. ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ     

วิทยาลัยบรมราชชนนี สงขลา

62. ผศ.ดร.ทัศนีย์ อรรถารส       

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

63. ดร.อุ่นใจ เครือสถิตย์

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น

64. อาจารย์วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก     

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์        

65. พญ. ศรีสกุล เจียมจิต

โรงพยาบาลมหาราช