บรรณาธิการวารสาร

นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม

 

 ที่ปรึกษา :

 

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

นางคนึงนิจ ศรีษะโคตร

หัวหน้าพยาบาล

 

 กองบรรณาธิการภายใน (ทุกสาขา)

 

นายประเสริฐ ศรีสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นางแก่นจันทน์  เนือยทอง

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นายธนิน ฐิติพรรณกุล

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์  เอนกวิทย์

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นายสมคริต    ศรีพลแท่น

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นางสาวญาณพันธุ์  ถายา

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นายเก่งกาจ อุ่นฤทธิ์

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นายฉัตรชัย ยมศรีเคน

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นายเอื้อพงศ์  ลิมปพนาสิทธิ

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นางสาวกนกพร โชคคติวัฒน์

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นายมารุต ตำหนักโพธิ

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นางสาวจันทร์จิรา ควรรติกุล

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นางสาววิภาวดี  แสนโคตร

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นางสาวเพ็ญนภา เหลียงไพบูลย์

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นางสาวธนานันต์  อุณหนันท์

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นางวไลพร ปักเคระกา

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นางบุญมี  สันโดษ

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นางสาวสมทรง บุตรตะ

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นางพุทธกัญญา นารถศิลป์

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นางเพิ่มพูน ศิริกิจ

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นางชุติมาภรณ์  ไชยสงค์

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นางสาวกาญจนาภรณ์  ตาราไต

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นางนิรมล โทแก้ว

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นายประเวท โต๊ะเงิน

โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

 กองบรรณาธิการภายนอก

 

ภญ.ดร.ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ                      

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

ดร.นิสากร วิบูลชัย                                             

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

ดร.นันทิพัฒน์  พัฒนโชติ                                   

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

รศ.ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีระกุล                               

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

ดร.ผดุงศิษย์ ชำนาญบริรักษ์                             

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

ดร.นิสากร วิบูลชัย                                             

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

ดร.เยาวเรศ ก้านมะลิ                                         

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ผศ.นพ.บูรพา ผุสธรรม                                       

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

รศ.นพ.ทรงศักดิ์  เกียรติชูสกุล                           

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

ผศ.นพ.ไชยสิทธิ์   วงศ์วิภาพร                             

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

พญ.เมธาสินี   โพธิสุวรรณ                                 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

พญ.วัลภา อุดชาชน                                             

โรงพยาบาลขอนแก่น

พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์                                        

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

รศ.นพ.พงศธร พหลภาคย์                                   

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.นพ.อิทธิพล วงษ์พรม                                          

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ดร.ศุภวิตา แสนศักดิ์                                            

คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

ดร.นิรันดร์ อินทรัตน์                                             

คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

ดร.กฤษพร ทิพย์กาญจนเรขา                               

วิทยาลัยบรมราชนนีกรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา                             

วิทยาลัยบรมราชนนีกรุงเทพมหานคร

ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ                                         

วิทยาลัยบรมราชนนีสงขลา

ผศ.ดร.ทัศนีย์ อรรถารส                                         

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

ภญ.ดร.พรทิพย์ เจียมสุชน                                   

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อาจารย์หทัยกาญจน์ หลาบคำ                             

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาสารคาม

นพ.ทิว อุดชาชน                                                   

โรงพยาบาลมัญจาคีรี

ดร.นฤมล เอนกวิทย์                                                

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

 

 กองบรรณาธิการและผู้จัดการ

 

 นางสุภาภร ผ่องอุดม                                           

บรรณารักษ์ชำนาญการ

 นายวีระยุทธ บุญหลัง                                           

เจ้าพนักงานห้องสมุด