กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ  
นายพทย์สถาพร ณ ราชสีมา
ผู้ช่วยบรรณาธิการ  
นายแพทย์ธนิน ฐิติพรรณกุล
แพทย์หญิงณัฏฐ์วรัตถ์ เอนกวิทย์

กองบรรณาธิการ

นายแพทย์ธนิน ฐิติพรรณกุล

โรงพยาบาลมหาสารคาม

แพทย์หญิงณัฏฐ์วรัตถ์ เอนกวิทย์

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นายแพทย์มณฑ์สิริ จินาเพ็ญ 

โรงพยาบาลมหาสารคาม

แพทย์หญิงพัชรพร เดชบุรัมย์

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นางจุลินทร ศรีโพนทัน      

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นางสาวสมทรง บุตรตะ 

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นางเบญจพร เองวานิช

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นายแพทย์อิทธิพล วงษ์พรหม

โรงพยาบาลรามาธิบดี

นายแพทย์อภิชาติ เรณูวัฒนานนท์

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร                 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ อินทรัตน์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กชพร สิงหะหล้า

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร.นฤมล เอนกวิทย์ 

สถาบันพระบรมราชชนก

ดร.ผดุงศิษฏ์ ชำนาญบริรักษ์

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

ดร.กำทร ดานา

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

ดร.สุปิยา วิริไฟ     

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม (ทุกสาขา)
นพ.ธนิน ฐิติพรรณกุล                                    
พญ.ณัฏฐ์วรัตถ์ เอนกวิทย์                  
พญ.เบญจมาศ ดวงคำน้อย  
พญ.นลินี ยมศรีเคน                                                                 
พญ.เพียงใจ ลวกุล        
พญ.กิติยา ติยาภักดิ์                                                              
นพ.กฤษณ์ โสภณวิวัฒน์ 
นพ.สมคริต ศรีพลแท่น                               
นพ.เก่งกาจ อุ่นฤทธิ์                                      
นพ.ภานุวัฒน์ ขันธสะอาด         
นพ.มารุต ตำหนักโพธิ                                    
นพ.เอื้อพงศ์ ลิมปพนาสิทธิ                                     
พญ.จันทร์จิรา ควรรติกุล                                    
พญ.เบญจวรรณ ธรรมปัญญวัฒน์ 
นพ.ฉัตรชัย ยมศรีเคน                                    
นพ.ศิโรตน์ จันทรักษา   
พญ.วิภาวดี แสนโคตร                                    
พญ.อินทิรา อนันต์พินิจวัฒนา                       
นพ.ธวัชชัย กุลนันทนนท์                                                     
นพ.เฉลิมพล บุญพรหมธีรกุล      
นพ.อาคม ทิวทอง                                        
พญ.นฤมล เฮงสนั่นกุล   
พญ.อัจฉรียา แสนมี                                      
พญ.แพรวพรรณ พรมยศ                             
พญ.ญาณพันธุ์ ถายา 
นพ.สัจจชน ช่างถม                                                                            
นพ.อนันตเดช วงศรียา                                   
พญ.วิลาสินี ส่งเสริม                                               
พญ.สาวอังศุมาลิน สุขทองสา                            
พญ.กนกพร บุตรมารศรี
นพ.ปกรณ์ เศรษฐ์กวีพัฒน์                                 
พญ.พัชรพร เดชบุรัมย์                                                                             
พญ.กนกพร โชคคติวัฒน์                                 
นพ.มณฑ์สิริ จินาเพ็ญ                                                                
ทพญ.เพ็ญนภา เหลียงไพบูลย์                           
ทพญ.ทิพย์สุดา ผแดนนอก              
ภญ.กาญจนาภรณ์ ตาราไต                              
ภก.อดิศักดิ์ ถมอุดทา                           
ภญ.ชุติมาภรณ์  ไชยสงค์                                    
นางสาวสมทรง บุตรตะ                        
นางพุทธกัญญา นารถศิลป์                                 
นางวัฒนา สว่างศรี                           
นางบุญมี ชุมพล                                             
นางจุลินทร ศรีโพนทัน                               
นางวิศรุดา ตีเมืองซ้าย                                      
นางดวงแก้ว พรรณพราว                               
นางเพิ่มพูน ศิริกิจ                                        
นางอุไรรัตนา ฉายาพัฒน์                       
นางเบญจพร เองวานิช                                   
นายสิทธิพงศ์ ปาปะกัง   
นางสาวชวมัย ปินะเก                                    
นางสาวพูนทรัพย์ สมกล้า             
นางปาริชาติ ศรีหนู   
นางกชณากาญ ดวงมาตย์พล                               
นางรัศมี เกตุธานี 
นางสายวลุน จันทะคาม                            
นางดรุณี สมบูรณ์กิจ                                     
นางนิตยา ฤทธิ์ศรี                             
นางปุณญิสา ศรีสาร                                         
นายกิจมงคล ทาดทา                                                                       
นางศุภรินทร์ ยิ้มศิริ
นางอรวรรณ ชุบสุวรรณ                                                                  
นางสาวประถมพร มาตย์วิเศษ   

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความภายนอก (ทุกสาขา)

นพ.ดร.ธรรมสรณ์ จีรอำพรวัฒน์                โรงพยาบาลขอนแก่น
พญ.ศิริณา ศรัทธาพิสิฐ                            โรงพยาบาลขอนแก่น
พญ.วัลภา อุดชาชน                                 โรงพยาบาลขอนแก่น
นพ.พรอนันต์ โดมทอง                             โรงพยาบาลขอนแก่น
นางเบญจรงค์ ศรีสุระ                               โรงพยาบาลขอนแก่น 
นพ.พงศ์ศิลป์ ทองเหลา                           โรงพยาบาลขอนแก่น
พญ.อภิญญา โชติพันธุ์                            โรงพยาบาลขอนแก่น
นพ.นิทิกร สอนชา                                   โรงพยาบาลขอนแก่น
นพ.เอกรัฐ โพธิรุกข์                                 โรงพยาบาลขอนแก่น
ผศ.นพ.เพิ่มศักดิ์ พหลภาคย์                    โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ผศ.พญ.อนงค์พร วงศ์พุทธะ                    โรงพยาบาลศรีนครินทร์
พญ.อมรรัตน์ เพ็ญภัทรกุล                       โรงพยาบาลศิริราช
นพ.อิทธิพล วงษ์พรหม                            โรงพยาบาลรามาธิบดี
พญ.อลิสา เจนคุ้มวงศ์                              โรงพยาบาลราชวิถี
พ.ท.หญิง ชลลดา เหล่าเรืองโรจน์           โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
พญ.วนิดา ผาตาล                                    โรงพยาบาลอุดรธานี
นพ.กฤตพงศ์ สมบูรณ์                              โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
นพ.พิทยา ปิยพัฒนากร                           โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ดร.เยาวเรศ ก้านมะลิ                               โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
นพ.นันทิพัฒน์ พัฒนโชติ                         โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
นพ.กฤต โกวิทางกูร                                โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
นางอิงใจ กำหอม                                    โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
พญ.ศรีสกุล เจียมจิต                               โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
พญ.เมธาสินี โพธิสุวรรณ                         โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
พญ.สมฤทัย โพธิ์งาม                              โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
นพ.ชาญชัย ธงพานิช                              โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่น
นางสาวเอกลักษณ์ ชาญนชา                   โรงพยาบาลสิรินธร
นพ.วัศพล ทองสมบูรณ์                           โรงพยาบาลวาปีปทุม
พญ.สาธิตา เรืองสิริภคกุล                        โรงพยาบาลกุดรัง
นพ.ทิว อุดชาชน                                     โรงพยาบาลโคกโพธิ์ชัย
นพ.กฤษณะ ระดาพัฒน์                           โรงพยาบาลยางตลาด
นพ.ชาญวิชญ์ โพธิสุวรรณ                       โรงพยาบาลบุณฑริก
นพ.ปวิทย์ ยวงเงิน                                   โรงพยาบาลกำแพงแสน
พญ.อนุช จึงสมาน                                   โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี
รศ.นพ.พงศธร พหลภาคย์                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.พญ.แพรว โคตรรุฉิน                           มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.นพ.อธิบดี มีสิงห์                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.นพ.คมสันต์ ธำรงค์อนันตสกุล            มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.พญ.สุภัชชา ประเสริฐเจริญสุข            มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.พญ.อมรรัตน์ เต็มธนะกิจไพศาล         มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.นพ.ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พญ.ธันย์ชนก กุ๋ยฉนวน                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พญ.จตุพร ดวงกำ                                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.นิรันดร์ อินทรัตน์                            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม                                มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รศ.ดร.ศิราณีย์ อิทรหนองไผ่                    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.จิดาภา ผูกพันธ์                             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.กชพร สิงหะหล้า                           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.รรฤณ แสงแก้ว                                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร.เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์                     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.นพ.ณรงค์ศักดิ์ จันทะวัง                     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ภญ.ดร.ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร.อาภรณ์ คำก้อน                                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นพ.ภัคพล สุวรรณชาติ                            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พญ.ฐานิตา วะทา                                    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พญ.สุกัญญา ชูคันหอม                            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.ทิพย์สุดา สำเนียงเสนาะ               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ภญ.จีริสุดา คำสีเขียว                         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นพ.ฐิติกร จันทรรวงทอง                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาจารย์ศตวรรษ อุดรศาสตร์                    มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
ผศ.ดร.ณีรนุช วรไธสง                              มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
อาจารย์พญ.เกศลมัย สายแวว                  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ดร.นฤมล เอนกวิทย์                                 สถาบันพระบรมราชชนก
ดร.ผดุงศิษฏ์ ชำนาญบริรักษ์                    วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ดร.จารุณี อินทฤทธิ์                                 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ดร.สุปิยา วิริไฟ                                       วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ดร.กำทร ดานา                                        วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
อาจารย์จุฬาลักษณ์ นิลอาธิ                     วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
อาจารย์ชนิสรา แสนยบุตร                        วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ดร.ศิราณี อิ่มน้ำขาว                                 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ผศ.ดร.อุ่นใจ เครือสถิตย์                          วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
อาจารย์วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
                                                               ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
นางสาวอัญชุลี ประคำทอง                      สังกัดกระทรวงสาธารณสุข