คุณภาพบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

Main Article Content

นฤมล เหล่าโกสิน
สารนิติ บุญประสพ
สุจิรา วิเชียรรัตน์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การวิจัย : เพื่อศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของบัณฑิตที่จบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2559


วิธีดำเนินการวิจัย : การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research)  โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 62 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน และแบบสอบถามการประเมินพฤติกรรมการดูแลผู้รับบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  ซึ่งมีค่าความเที่ยงของครอนบาค .99 และ .98 ตามลำดับ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  


ผลการวิจัย : พบว่า 1) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ย 3.89  โดยมีค่าเฉลี่ยแต่ละด้านระหว่าง 3.69 - 4.18  ส่วนคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.33  โดยมีค่าเฉลี่ยแต่ละด้านระหว่าง 4.21 - 4.45   2) พฤติกรรมการดูแลผู้รับบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.25  และ  3) ผู้ใช้บัณฑิตที่ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  


คำสำคัญ : คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ความคาดหวัง  ความคิดเห็น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
Articles

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552. (อินเตอร์เน็ต), 2552 เข้าถึงได้จาก http://www.mua.go.th/users/he-commission/doc/law/ministry 2552.pdf.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2552.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (อินเตอร์เน็ต), 2552 เข้าถึงได้จาก http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews3/News328072552.pdf.

ประภัสสร วงษ์ศรี และสกาวรัตน์ ไกรจันทร์. บริการด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์. (อินเตอร์เน็ต), 2558 เข้าถึงได้จาก http://administer.pi.ac.th/ uploads/eresearcher/ upload_doc/2015/

วรุณยุพา รอยกลเจริญ. การปฏิบัติการพยาบาล : การดูแลด้วย หัวใจของความเป็นมนุษย์. วารสารสภาการพยาบาล, 2550; 22: 5-8.

บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์. กรุงเทพฯ: ยูแอนด์ไออินเตอร์มีเดีย จำกัด, 2553.

ศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, อัจฉรา สุคนธสรรพ์, อัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์, ธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล และวัชรี นาคะป่า. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. พยาบาลสาร, 2559; 43 (ฉบับพิเศษ): 151-161.

ศิริวรรณ ทุมเชื้อ, ศิริธร ยิ่งเรงเริง และประกริต รัชวัตร์. การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553-2554 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 2556; 7 (2): 10-17.

นาตยา พึ่งสว่าง และสิริพร บุญเจริญพานิช. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ,วาร สารแพทย์นาวี, 2560; 44 (2): 1-17.

รจนารถ ชูใจ, กมลพร แพทย์ชีพ และจิราภรณ์ อนุชา. คุณภาพบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2556. ราชบุรี: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี, 2558.

อังคณา วังทอง, อนุชิต วังทอง, ต่วนฮานาณี วัดเส็น และวันดี สุทธรังษี. มุมมองผู้รับบริการต่อการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ในพื้นที่ต่างวัฒนธรรม บริบทอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2556; 23 (3): 35-44.

โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (อินเตอร์เน็ต), มปป. เข้าถึงได้จาก http://www.pngo.moph.go.th/pngo/ phocadownload/adminis/struck.pdf