ปัจจัยทางคลินิกที่สัมพันธ์กับภาวะ Metabolic syndrome ในผู้ป่วยสะเก็ดเงินโรงพยาบาลมหาสารคาม

Main Article Content

อารยา กีรติมหาตม์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาปัจจัยทางคลินิกที่มีผลต่อภาวะ metabolic syndrome ในผู้ป่วยสะเก็ดเงิน


วิธีดำเนินการวิจัย : เป็นการศึกษาแบบ Retrospective cross-sectional analytical study โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยนอกและจากเวชระเบียนของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่เข้ารับการรักษาในแผนกผิวหนังโรงพยาบาลมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2562 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่สถิติเชิงพรรณนา สถิติที่ใช้วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.05


ผลการวิจัย : ผู้ป่วยสะเก็ดเงินทั้งหมด 134 ราย มี metabolic syndrome ร้อยละ 44.0 เพศชายที่เป็นโรคสะเก็ดเงินมีโอกาสเป็น metabolic syndrome น้อยกว่าเพศหญิง (p=0.002) OR 0.325 (0.160, 0.663) ช่วงระยะเวลาที่เป็นสะเก็ดเงินของกลุ่มที่มี metabolic syndrome และไม่มี metabolic syndrome มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.025) กลุ่มโรคสะเก็ดเงินที่ได้รับการรักษาด้วยยารับประทานมีโอกาสเป็น metabolic syndrome มากกว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยาทาภายนอก (p=0.021) OR 2.320 (1.125, 4.786) การประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มสะเก็ดเงินที่มี metabolic syndrome โดย Framingham risk score และ Thai CV risk score พบความเสี่ยงปานกลาง-สูง (≥10%) 23.73% และ32.20% ตามลำดับ


สรุป : การศึกษานี้พบว่าเพศหญิงที่เป็นโรคสะเก็ดเงิน  ระยะเวลาช่วงที่เป็นสะเก็ดเงิน การรักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยยารับประทาน เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคสะเก็ดเงินและมีภาวะ metabolic syndrome ดังนั้นการตรวจคัดกรองภาวะดังกล่าวจึงมีความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน เพื่อการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม และป้องกันปัจจัยเสี่ยงในเรื่องหัวใจและหลอดเลือดในอนาคต


คำสำคัญ : โรคสะเก็ดเงิน, ภาวะอ้วนลงพุง, ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
Articles

เอกสารอ้างอิง

Neimann AL, Shin DB, Wang X, Margolis DJ, Troxel AB, Gelfand JM. Prevalence of cardiovascular risk factors in patients with psoriasis. Journal of the American Academy of Dermatology. 2006;55(5):829–835.

Griffiths CEM, Iaccarino L, Naldi L, Olivieri I, Pipitone N, Salvarani C, et al. Psoriasis and psoriatic arthritis: immunological aspects and therapeutic guidelines. Clinical and experimental rheumatology. 2006;24(1):S72.

Terui T, Ozawa M, Tagami H. Role of neutrophils in induction of acute inflammation in T-cell-mediated immune dermatosis, psoriasis: a neutrophil-associated inflammation-boosting loop. Experimental Dermatology: Review Article. 2000;9(1):1–10.

Lowes MA, Kikuchi T, Fuentes-Duculan J, Cardinale I, Zaba LC, Haider AS, et al. Psoriasis vulgaris lesions contain discrete populations of Th1 and Th17 T cells. Journal of Investigative Dermatology. 2008;128(5):1207–1211.

สถาบันโรคผิวหนัง. โรคสะเก็ดเงิน Psoriasis.(ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://inderm.go.th/news/myfile/21505bd05be937dbd_Psoriasis.pdf, สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2562.

Cohen AD, Sherf M, Vidavsky L, Vardy DA, Shapiro J, Meyerovitch J. Association between psoriasis and the metabolic syndrome. Dermatology. 2008;216(2):152–155.

Alberti K, Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ, Cleeman JI, Donato KA, et al. Harmonizing the metabolic syndrome: a joint interim statement of the international diabetes federation task force on epidemiology and prevention; national heart, lung, and blood institute; American heart association; world heart federation; international atherosclerosis society; and international association for the study of obesity. Circulation. 2009;120(16):1640–1645.

D’Agostino RB, Grundy S, Sullivan LM, Wilson P. Validation of the Framingham coronary heart disease prediction scores: results of a multiple ethnic groups investigation. Jama. 2001;286(2):180–187.

Mehta NN, Yu Y, Pinnelas R, Krishnamoorthy P, Shin DB, Troxel AB, et al. Attributable risk estimate of severe psoriasis on major cardiovascular events. The American journal of medicine. 2011;124(8):775–e1.

Sritara P, Cheepudomwit S, Chapman N, Woodward M, Kositchaiwat C, Tunlayadechanont S, et al. Twelve-year changes in vascular risk factors and their associations with mortality in a cohort of 3499 Thais: the Electricity Generating Authority of Thailand Study. International journal of epidemiology. 2003;32(3):461–468.
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์หัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม. Thai CV risk score. เข้าถึงได้จาก https://med.mahidol.ac.th/ cvmc/th/event/ thaiCVriskscore, สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2562.

Gulliver W. Long-term prognosis in patients with psoriasis. British Journal of Dermatology. 2008;159:2–9.

Takahashi H, Iizuka H. Psoriasis and metabolic syndrome. The Journal of dermatology. 2012;39(3):212–218.

Hugh J, Van Voorhees AS, Nijhawan RI, Bagel J, Lebwohl M, Blauvelt A, et al. From the Medical Board of the National Psoriasis Foundation: The risk of cardiovascular disease in individuals with psoriasis and the potential impact of current therapies. Journal of the American Academy of Dermatology. 2014;70(1):168–177.

Herron MD, Hinckley M, Hoffman MS, Papenfuss J, Hansen CB, Callis KP, et al. Impact of obesity and smoking on psoriasis presentation and management. Archives of dermatology. 2005;141(12):1527–1534.

Shapiro J, Cohen AD, David M, Hodak E, Chodik G, Viner A, et al. The association between psoriasis, diabetes mellitus, and atherosclerosis in Israel: a case-control study. Journal of the American Academy of Dermatology. 2007;56(4):629–634.

Cohen AD, Gilutz H, Henkin Y, Zahger D, Shapiro J, Bonneh DY, et al. Psoriasis and the metabolic syndrome. Acta dermato-venereologica. 2007;87(6):506–509.

Cohen AD, Weitzman D, Dreiher J. Psoriasis and hypertension: a case-control study. Acta dermato-venereologica. 2010;90(1):23–26.

Choi WJ, Park EJ, Kwon IH, Kim KH, Kim KJ. Association between psoriasis and cardiovascular risk factors in Korean patients. Annals of dermatology. 2010;22(3):300–306.

Gu D, Reynolds K, Wu X, Chen J, Duan X, Reynolds RF, et al. Prevalence of the metabolic syndrome and overweight among adults in China. The Lancet. 2005;365(9468):1398–1405.

Kim HM, Kim DJ, Jung IH, Park C, Park J. Prevalence of the metabolic syndrome among Korean adults using the new International Diabetes Federation definition and the new abdominal obesity criteria for the Korean people. Diabetes research and clinical practice. 2007;77(1):99–106.

Aekplakorn W, Kessomboon P, Sangthong R, Chariyalertsak S, Putwatana P, Inthawong R, et al. Urban and rural variation in clustering of metabolic syndrome components in the Thai population: results from the fourth National Health Examination Survey 2009. BMC Public Health. 2011;11(1):854.

Gisondi P, Tessari G, Conti A, Piaserico S, Schianchi S, Peserico A, et al. Prevalence of metabolic syndrome in patients with psoriasis: a hospital-based case–control study. British Journal of Dermatology. 2007;157(1):68–73.

Kokpol C, Aekplakorn W, Rajatanavin N. Prevalence and characteristics of metabolic syndrome in South-East Asian psoriatic patients: A case–control study. The Journal of dermatology. 2014;41(10):898–902

Fernández-Armenteros JM, Gómez-Arbonés X, Buti-Soler M, Betriu-Bars A, Sanmartin-Novell V, Ortega-Bravo M, et al. Psoriasis, metabolic syndrome and cardiovascular risk factors. A population-based study. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. 2019;33(1):128–135.

Adışen E, Uzun S, Erduran F, Gürer MA. Prevalence of smoking, alcohol consumption and metabolic syndrome in patients with psoriasis. Anais brasileiros de dermatologia. 2018;93(2):205–211.

Chularojanamontri L, Wongpraparut C, Silpa-Archa N, Chaweekulrat P. Metabolic syndrome and psoriasis severity in South-East Asian patients: an investigation of potential association using current and chronological assessments. The Journal of dermatology. 2016;43(12):1424–1428.

Katz HI, Waalen J, Leach EE. Acitretin in psoriasis: an overview of adverse effects. Journal of the American Academy of Dermatology. 1999;41(3):S7–S12.

Mehta NN, Krishnamoorthy P, Yu Y, Khan O, Raper A, Van Voorhees A, et al. The impact of psoriasis on 10-year Framingham risk. Journal of the American Academy of Dermatology. 2012;67(4):796–798.

Fernández-Torres R, Pita-Fernández S, Fonseca E. Psoriasis and cardiovascular risk. Assessment by different cardiovascular risk scores. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. 2013;27(12):1566–1570.

Khankham S, Chularojanamontri L, Wongpraparut C, Silpa-archa N, Janyong N, Vathesatogkit P. Coronary artery events in Thai patients with psoriasis using Framingham and Ramathibodi-Electricity Generating Authority of Thailand risk scores. Asian biomedicine. 2015 Aug 1;9:495–500.