นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา ส่งเสริมการเผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการ/บทความปริทัศน์ ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษาแก่คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

กระบวนการประเมินบทความ

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน

ภาษาที่รับตีพิมพ์

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

กำหนดออกวารสาร

วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม–สิงหาคม 

ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

ผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำวารสาร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี