Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • 1. กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มสมัครสมาชิกวารสารฯ (3 ปี เท่านั้น) [ [บุคคลภายนอก 1300 บาท / นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ม.บูรพาที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน กรอกช่อง นิสิต 1250 บาท ] 

  *ถ้าเป็นสมาชิกอยู่เเล้วไม่ต้องส่งใบสมัคร 

  และ

  2. ใบคำร้องขอส่งบทความ กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม พร้อมชำระค่าส่งบทความ 2000 บาท 

 • ต้นฉบับควรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word for Windows ซึ่งตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว ด้วยอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16  เว้นบรรทัดใช้ระยะ single space ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1.5 น้ิว ด้านล่าง 1 น้ิว ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว และขอบขวา 1 นิ้ว พิมพ์เลขหน้ากำกับทุกแผ่น จำนวนเนื้อหาไม่เกิน 12 หน้า ไม่รวมเอกสารอ้างอิง

 • สร้างไฟล์มา 3 ชุด ดังนี้

     - ชุดที่ 1 พิมพ์ชื่อผู้เขียน ตำแหน่ง คุณวุฒิ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งสถานที่ทำงาน ไว้พร้อมทั้งชื่อเรื่อง และเนื้อหาบทความ

     - ชุดที่ 2 ให้สำเนาไฟล์ชุดที่ 1 แล้วลบชื่อผู้เขียน ตำแหน้ง คุณวุฒิ  พร้อมทั้งสถานที่ทำงาน ออกจากบทความ

     - ชุดที่ 3 หนังสือยินยอมของผู้เขียนร่วม พร้อมลายเซนต์ ทุกท่าน พร้อมระบุผู้เขียนหลัก

 • การเรียงลำดับหัวข้อของบทความ

  3.1 บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละไม่เกิน 250 คำ

  3.2 ความสำคัญของปัญหา

  3.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  3.4 กรอบแนวคิดในการวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

  3.5 วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ได้แก่ รูปแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (รวมการตรวจสอบคุณภาพ) การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวมรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล

  3.6 ผลการวิจัย (โดยสรุป)

  3.7 การอภิปรายผล

  3.8 ข้อเสนอแนะ

  3.9 กิตติกรรมประกาศ

  3.10 เอกสารอ้างอิง

          หมายเหตุ เอกสารอ้างอิงใช้รูปแบบ APA ไม่เกิน 30 เรื่อง

 • บทความวิชาการให้เขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนนำเสนอเนื้อหาของบทความและมีการกำหนดคำสำคัญไม่เกิน 5 คำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • การใช้ภาษาไทย ให้ยึดหลักของราชบัณฑิตสถาน
 • กรณีที่ต้นฉบับเป็นวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา ตามแบบฟอร์มของวารสาร
 • บทความฉบับนี้ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน

 • การส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ ต้องเสียค่าธรรมเนียมการส่งบทความละ 2,000 บาท

 • นำทั้งไฟล์ทั้งหมด 

  - พิมพ์ชื่อผู้เขียน ตำแหน่ง คุณวุฒิ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งสถานที่ทำงาน ไว้พร้อมทั้งชื่อเรื่อง และเนื้อหาบทความ

  - สำเนาไฟล์ชุดที่ 1 แล้วลบชื่อผู้เขียน ตำแหน้ง คุณวุฒิ  พร้อมทั้งสถานที่ทำงาน ออกจากบทความ

  -  หนังสือยินยอมของผู้เขียนร่วม พร้อมลายเซนต์ ทุกท่าน พร้อมระบุผู้เขียนหลัก

   


   zip รวมกันทั้งหมด ก่อนนำส่งเข้าระบบ

Author Guidelines

       1.  ต้นฉบับควรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word for Windows โดยใช้กระดาษพิมพ์ขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียวด้วยอักษร  th SarabunPSK ขนาด 16 เว้นบรรทัดใช้ระยะ single space ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบน1.5 นิ้วด้านล่าง1 นิ้วขอบซ้าย1.5 นิ้วและขอบขวา 1 นิ้ว พิมพ์เลขหน้ากำกับทุกแผ่น จำนวนเนื้อหาไม่เกิน 12 หน้า (ไม่นับเอกสารอ้างอิง)

       2.  บทความวิชาการให้เขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนนำเสนอเนื้อหาของบทความและมีการกำหนดคำสำคัญไม่เกิน 5 คำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเรียงหัวข้อของเนื้อเรื่องให้พิจารณา ตามความเหมาะสม

       3.  รายงานการวิจัยควรมีลำดับเรื่องเรียง ดังนี้

               - บทคัดย่อภาษาไทย

               - บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 250 คำ)

               - ความสำคัญของปัญหา

               - วัตถุประสงค์ของการวิจัย

               - กรอบแนวคิดในการวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

               - วิธีดำเนินการวิจัย อธิบายถึงกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์ข้อมูล

               - ผลการวิจัยโดยสรุป

               - การอภิปรายผลพร้อมข้อเสนอแนะ

               - กิตติกรรมประกาศ

               - เอกสารอ้างอิง

       5.  การใช้ภาษา ใช้ภาษาไทยโดยยึดหลักของราชบัณฑิตสถาน หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษในข้อความภาษาไทย ยกเว้นกรณีจำเป็นและไม่ใช้คำย่อ นอกจากเป็นคำที่ยอมรับกันโดยทั่วไป การแปลศัพท์อังกฤษเป็นไทย หรือการเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษให้ยึดหลักของราชบัณฑิตสถาน การใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่องภาษาไทย ให้ใช้อักษรตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.