การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • 1. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2566 เป็นต้นไปจะไม่ทำรูปเล่มแล้ว
 • 2. ใบคำร้องขอส่งบทความ กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม พร้อมชำระค่าส่งบทความ 2,000 บาท, บทความภาษาอังกฤษ 3,000 บาท
  - ฟอร์มขอส่งบทความลงวารสาร (สำหรับผู้เป็นนิสิต-นักศึกษา)
  - หนังสือรับรองยินยอมให้ตีพิมพ์
  หมายเหตุ สำหรับผู้เป็นนิสิต หรือนักศึกษา ให้ส่งทั้ง 2 แบบ
 • 3.เอกสารที่ต้องส่งเข้าระบบ
  - ชุดที่ 1 บทความที่จะส่งพิจารณา พิมพ์ชื่อผู้เขียน ตำแหน่ง คุณวุฒิ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งสถานที่ทำงาน ไว้พร้อมทั้งชื่อเรื่อง และเนื้อหาบทความ (การตั้งค่าบทความให้ตั้งตาม Author Guidelines ด้านล่าง)
  - ชุดที่ 2 หนังสือยินยอมของผู้เขียนร่วม พร้อมลายเซนต์ ทุกท่าน พร้อมระบุผู้เขียนหลัก
  - ชุดที่ 3 แบบฟอร์มขอส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
  - ชุดที่ 4 หนังสือรับรองยินยอมการให้ตีพิมพ์
  หมายเหตุ : หากท่านไม่สามารถแนบทีละไฟล์ได้ ขอให้ ZIP ข้อมูลทั้งหมด เป็นไฟล์เดียวส่งเข้าระบบ Submission

คำแนะนำผู้แต่ง

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับผู้เขียน

 1. คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ (ดาวน์โหลดไฟล์)
 2. แบบฟอร์มขอส่งบทความลงวารสาร  ดาวน์โหลดได้ที่นี่ (ดาวน์โหลดไฟล์)
 3. หนังสือรับรองยินยอมการให้ตีพิมพ์ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ (ดาวน์โหลดไฟล์)

       

นโยบายส่วนส่วนบุคคล

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.