การสมัครสมาชิก

07-03-2016

การสมัครสมาชิก 

   เรียนแจ้งสมาชิกทุกท่าน ตั้งแต่ปีวารสารปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2566) เป็นต้นไป วารสารฯ ขอเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่เป็น Online โดยจะไม่ผลิตรูปเล่มเผยแพร่ สำหรับสมาชิกท่านใดที่ได้สมัครล่วงหน้า 3 ปี วารสาร จะจัดส่งให้ท่านจบครบอายุสมาชิก