การสมัครสมาชิก

2016-03-07

การสมัครสมาชิก 

   กรณีที่เป็นหน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกได้้ทั้ง 1 ปี และ 3 ปี 

   กรณีที่ต้องการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารต้องสมัครสมาชิก 3 ปี เท่านั้น ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมการส่งบทความ ๆ ละ 2,000 บาท

    กรณีที่เป็นนิสิตระดับปริญญาโทคณะพยาบาลศาสตร์ ต้องสม้ครเป็นสมาชิก 3 ปีเท่านั้น และต้องเสียค่าธรรมเนียมการส่งบทความ ๆ ละ 2,000 บาท

สมัครออนไลน์

โหลดใบสมัคร

________________________________________________________

หมายเหตุ สามารถมาสมัครออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ หรือสั่งจ่ายธนาณัติที่

เหรัญญิกวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131