การสมัครสมาชิก

07-03-2016

การสมัครสมาชิก 

   กรณีที่เป็นหน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกได้้ทั้ง 1 ปี และ 3 ปี 

   กรณีที่ต้องการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารต้องสมัครสมาชิก 3 ปี เท่านั้น ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมการส่งบทความ ๆ ละ 2,000 บาท

    กรณีที่เป็นนิสิตระดับปริญญาโทคณะพยาบาลศาสตร์ ต้องสม้ครเป็นสมาชิก 3 ปีเท่านั้น และต้องเสียค่าธรรมเนียมการส่งบทความ ๆ ละ 2,000 บาท

สมัครออนไลน์

โหลดใบสมัคร

________________________________________________________

หมายเหตุ สามารถมาสมัครออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ โอนเงินเข้าบัญชี รายละเอียดดังแนบในใบสมัคร