แบบฟอร์มขอส่งบทความวารสาร

16-03-2016

แบบฟอร์มขอส่งบทความวารสาร 

ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มขอส่งบทความ 

ค่าส่งบทความพิจารณาตีพิมพ์

- บทความภาษาไทย  2,000 บาท

- บทความภาษาอังกฤษ  3,000 บาท