ความต้องการข้อมูลและการได้รับข้อมูลของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดทางนรีเวช

Information Needs and Received in Preoperative Patients for Gynecologic Surgery

ผู้แต่ง

  • ชุลีพร วชิรธนากร
  • ปุณยนุช จุลนวล

คำสำคัญ:

ความต้องการข้อมูล, การได้รับข้อมูล, การผ่าตัดทางนรีเวช, ผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด, information needs, information received, gynecologic surgery, preoperative patients

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบพรรณนา เพื่อศึกษาความต้องการข้อมูลและการได้รับข้อมูลของผู้ป่วยในระยะการก่อนผ่าตัดทางนรีเวช กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยทางนรีเวชที่เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด   ในโรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 98 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนด เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2559 เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความต้องการข้อมูลและการได้รับข้อมูลก่อนผ่าตัด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติ paired t- test

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของความต้องการข้อมูลโดยรวมในระยะก่อนผ่าตัดอยู่ในระดับสูง (M=2.74, SD=0.47) มีคะแนนเฉลี่ยของการได้รับข้อมูลโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ (M=0.69, SD=0.89) ความต้องการข้อมูลโดยรวมของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดทางนรีเวชในระยะก่อนผ่าตัดสูงกว่าการได้รับข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 18.04, p<.01) และทุกด้านของความต้องการข้อมูลสูงกว่าการได้รับข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.01) จากผลการวิจัยนี้ให้ข้อเสนอแนะว่าพยาบาลห้องผ่าตัดควรนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาแนวทางปฏิบัติการให้ข้อมูล รูปแบบและวิธีการให้ข้อมูลผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัด

---------------------------------------------------

 

The purpose of this descriptive research was to examine information needs and received in preoperative patients for gynecologic surgery. A purposive sampling was used to recruit a sample of 98 patients who were admitted for gynecologic surgery at Ramathibodi Hospital and met the study inclusion criteria. Data collection was carried out from January to June 2016. Research instruments included a demographic information and the questionnaire of preoperative information needs and received. Data were analyzed by using descriptive statistics and paired t-test.

The results showed that the overall mean score of information needs was at a high level (M=2.74, SD=0.47) while the overall mean score of information received was at a low level (M=0.69, SD=0.89). The mean total score of information needs among preoperative patients with gynecologic surgery was significantly higher than those of information received (t = 18.04, p<.01). Moreover, all subscales’ mean scores of information needs were also significantly higher than those of information received (p<.01). These findings suggest that nurses in operating room should utilize the outcomes to improve information giving to the preoperative patients for gynecologic surgery.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ศรีประภา จันทร์มีศรี. (2551). ความต้องการและการได้รับข้อมูลของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด ในระยะ
ก่อนผ่าตัด ระยะผ่าตัด และระยะหลังผ่าตัด. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ปรียาพร สมัครการ, วัลภา คุณทรงเกียรติ, และสุภาภรณ์ ด้วงแพง. (2557). ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการจากการเยี่ยมก่อนผ่าตัดของพยาบาลห้องผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 22(4), 27-38.
อมรรัตน์ หลิ่มวิรัตน์, และจุฬาลักษณ์ บารมี. (2554). ผลของการให้ความรู้อย่างมีแบบแผนต่อความรู้และการปฏิบัติตัวของหญิงตั้งครรภ์เมื่อได้รับยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนเพื่อการผ่าตัดคลอดโรงพยาบาลสิงห์บุรี. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 19(2), 96-106.
เอื้องพร พิทักษ์สังข์, จุฑาไล ตัณฑเทิดธรรม, สุกัญญา ศุภฤกษ์, และอรทัย วรานุกูลศักดิ์. (2554).
การศึกษาความวิตกกังวลความเครียดและความต้องการข้อมูลของผู้ป่วยก่อนได้รับการผ่าตัดทางตาแบบผู้ป่วยนอก. วารสารพยาบาลศิริราช, 4(1), 35-42.
Aasa, A., Hovback, M., & Bertero, C.M. (2012). The importance of preoperative
information for patient participation in colorectal surgery care. Journal of Clinical Nursing, 22, 1604-1612.
Heikkinen, K., Leino-Kilpi, H., Hiltunen, A., Johansson, K., Kaljonen, A., Rankinen, A.,
Virtanen, H., & Salantera, S. (2007). Ambulatory orthopaedic surgery patients’ knowledge expectations and perceptions of received knowledge. Journal of Advanced Nursing, 60, 270-278.
Ingadottir, B., Stark, A. J., Leino-Kilpi, H., Sigurdardottir, A. K., Valkeapaa, K, & Unosson,
M. (2014). The fulfillment of knowledge expectations during the perioperative period of patients undergoing knee arthroplasty - a Nordic perspective. Journal of Clinical Nursing, 23, 2896-2908.
Ivarsson, B., Larsson, S., Luhrs, C., & Sjoberg, T. (2005). Extended written pre-operative
information about possible complications at cardiac surgery: Do the patients want to know. European journal of Cardio-Thoracic Surgery, 28(3), 407-414.
Johansson, K., Nuutila, L., Virtanen, H., Katajisto, J., & Salantera, S. (2005).
Preoperative education for orthopedic patients: systematic review. Journal of Advanced Nursing, 50(2), 212-223.
Lee, C. K., & Lee, I. F-K. (2012). Preoperative patient teaching: the practice and perceptions among surgical ward nurses. Journal of Clinical Nursing, 22, 2551- 2561.
Leino-Kilpi, H., Heikkinen, K., Hiltunen, A., Johansson, K., Kaljonen, A., Virtanen, H., &
Salantera, S. (2009) Preference for information and behavioral control among adult ambulatory surgical patients. Applied Nursing Research, 22, 101-106.
Mitchell, M. (2008). Conscious surgery: Influence of the environment on patient
anxiety. Journal of Advanced Nursing, 64(3), 261-271.
Nilsson, U. G., Ivarsson, B., Alm-Roijer, C., & Svedberg, P. (2012). Behavioural
involvement and preference for information among males and females with cardiac disease. Open journal of Nursing, 2, 138.
Polit, D. F., Hungler, B. P. (1999). Nursing research: Principle and methods. 6 thed.
Philadelphia, PA: Lippincott.
Pritchard, M. J. (2011). Using targeted information to meet the needs of surgical
patients. Nursing Standard, 25(51), 35-39.
Samsudin, N. (2005). Patients’ information needs in perioperative care: Perception of
patients and nurses at the hospital of university science Malaysia. A Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of nursing (International program), Prince of Songkla University, Songkla, Thailand.
Stark, A. J., Ingadottir, B., Salantera, S., Sigurdardottir, A., Valkeapää, K., Bachrach-
Lindstroöm, M., & Unosson, M. (2014). Fulfillment of Knowledge expectations and emotional state among people undergoing hip replacement: A multi- national survey. International Journal of Nursing Studies, 51, 1491-1499.
Tse, K-Y., & So, W. K-W. (2008). Nurses’ perceptions of preoperation teaching for
ambulatory surgical patients. Journal of Advanced Nursing, 63(6), 619-625.
Wagner, D., Byrne, M., & Kolcaba, K. (2006). Effects of comfort warming on
preoperative patients. Association of Perioperative Registered Nurses Journal, 84 (3), 427-448.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

24-11-2017