ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

Relationships between Social Support and Health Promoting Behavior among Pregnant Teenagers

ผู้แต่ง

  • สินี กะราลัย
  • จารุรัตน์ ศรีรัตนประภาส

คำสำคัญ:

หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น, การสนับสนุนทางสังคม, พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ, Pregnant teenagers, social support, health promoting behavior

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น  กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเจาะจง คือหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น อายุ 17-19 ปี จำนวน 66 คน  ที่มารับบริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลสระบุรี ในเดือนมกราคม ถึงตุลาคม 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม และแบบสอบถามพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น มีค่าความเชื่อมั่นของครอนบาคอัลฟาเท่ากับ .93 และ .92 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ พิสัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

          ผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นโดยรวมอยู่ในระดับดี  (M = 4.14, S.D. = 0.84 และ M=3.75, S.D. = 0.92 ตามลำดับ) การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ (r = .673, p<.01 ) ผลการวิจัยนี้ให้ข้อเสนอแนะว่า ครอบครัวและและผู้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพวัยรุ่นควรให้การสนับสนุนวัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์ทุกๆ ด้าน ได้แก่ อารมณ์ บริการและวัตถุ และข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งผลให้มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม

 

 

 

-------------------------------------------------------

 

 

This research aimed to examine the relationships between social support and health promoting behavior among pregnant teenagers. The purposive sampling was used to recruit a sample of 66 pregnant teenagers who received prenatal care at Saraburi Hospital from January to October 2016. Research instruments included a demographic questionnaire, the social support’s scale and the health promoting behavior of pregnant teenagers’ questionnaire. Their Cronbach’s alpha reliabilities were .93 and .92, respectively. Data were analyzed by using frequency, per cent, range, mean, standard deviation and Pearson’s correlation coefficients. 

The results revealed that the total mean scores of social support and health promotion behavior among pregnant teenagers were at a high level (M= 4.14, S.D. = 0.84 and M=3.75, S.D. = 0.92, respectively). Social support was positively significantly related to health promotion behavior among pregnant teenagers (r = .673, p<.01). These results suggest that family and related personnel who are responsible for adolescent health should provide support for all aspects of emotion, services and materials, and information to the pregnant teenagers. Consequently, adolescent pregnancy would have appropriate health promoting behavior.

Key words: Pregnant teenagers, social support, health promoting behavior

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aeamsamarng, P., Srisuriyawet, R., & Homsin, P. (2013). Risk factors of unintended repeat pregnancy among adolescents. The Public Health Journal of Burapha University, 8(1), 55-67. (in Thai)
Burn, N., & Grove,S. K. (2005).The practice of nursing research: Conduct, critique, & utilization (5thed.). St. Louis, MO: Elsevier Saunders.
Chaimayo, N., Chareonsanti, J., & Sriarporn, P. (2016). Factors related to prenatal care among adolescent pregnant. Journal of Nursing and Health Care, 34(4), 106-114. (in Thai)
Chaowarin, U. (2012). Teenage pregnancy. In Tannirundorn, Y., Phuphong, W. & Covavisarch, E. Maternal and fetal medicine. (3rd ed). Bangkok: The Royal Thai College of Obstetricians and Gynecologists. (in Thai)
Chiengta, P., Baosoung, C., & Kantaruksa, K. (2014). Effects of social support on success in exclusive breastfeeding aiming primiparous mothers. Nursing Journal, 41(3), 1-12. (in Thai)
House, J. S. (1981). Measure and concepts of social support. In S. E. Cohen, & S. Syme (Eds.), Social support and health (pp. 83-108). Florida: Academic Press.
Karalai, S. (2004). The relationship between social support, hope and life satisfaction of families with an autistic child. Unpublished master thesis. Master of Nursing Science (Family Nursing), Burapha university, Thailand. (in Thai)
London, M. L., Ladewig, P. W., & Ball, J. W. (2011). Maternal and child nursing care (3rded.). New Jersey: Pearson education.
Matichon News. (2017). Adolescent pregnancy, February 11, 2016. Retrieved from http://www.matichon.co.th/news/52339 (in Thai)
Narong, T., Suppasri, P., & Siriarunrat, S. (2013). Effects of the maternal role enhancing program on perception of family support and success in maternal role attainment among postpartum adolescents. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 22(1), 1-12. (in Thai)
Parnkasem, S. (2013). Effects of a self-efficacy enhancement and social support program on exercise behavior among pregnant women. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 14(2), 35-47. (in Thai)
Pechwang, D., Kaewjiboon, J., Boontha, R., & Junsuk, K. (2011). Impacts of pregnancy and factors affecting pregnancy among teens who received prenatal care at Phayao hospital. Nursing Public Health and Education Journal,13(1), 18-25. (in Thai)
Pender, N. J. (1996). Health promotion in nursing practice. (3rd ed). Stamford, Conn Appleton & Lange.
Pender, N. J., Carolyn L. Murdaugh, C. L., & Parsons, M. N. (2006). Health promotion in nursing practice. (5th ed). Upper Saddle River, NJ Pearson Prentice Hall.
Perry, S. E., Hockenberry, M. J., Lowdermilk, D. L., & Wilson, D. (2014). Maternal child nursing Care (5th ed.). Canada: Mosby.
Phromchaisa, P., Kantaruksa, K., & Chareonsanti, J. (2014). Effect of social support enhancement on maternal role among adolescent pregnant women. Nursing Journal, 41(2), 97-106.
(in Thai)
Phumesawat, S., Suvithayasiri, K., & Chaisup, V. (2013). Perceived benefits and health promoting behaviors in pregnant women at antenatal clinic of Rajavithi hospital. Journal of Boromarajonani College of Nursing Bangkok, 29(2), 80-94. (in Thai)
Plodplung, A. Srijun, A., & Kaewpraparn, S. (2011). Family support of teenage pregnancy: A case study of Kanchanaburi province. SDU Research Journal, 7(3), 1-13. (in Thai)
Pramoolsup, K., Khungtumneam, K., Kompayak, J., & Kovavisarch, E. (2013). The effect of
Health promotion program on health promotion behavior primigravida adolescents.
Journal of Nurse Association of Thailand, North-Eastern Division, 31(4), 54-60. (in Thai)
Preesong, K. (2015). Factors related to self-care behavior of pregnant women at Bangna 5 Hospital, Samutprakan provice. Journal of Romphruekj Krirk University, 33(3), 116-136. (in Thai)
Tamteangtrong, R., Sangin, S., & Deoisres, W. (2017). Factors predicting nutritional health promoting behavior among pregnant adolescents. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 24(2), 49-60. (in Thai)
Titapant, V. (2007). Pregnancy encyclopedia. Bangkok: Vee print.
Unicef Thailand. (2016). Adolescent birth rate. Retrieved from http://www. unicef.org/Thailand/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-03-2018