เปรียบเทียบทุนชีวิตระหว่างวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และไม่เคยตั้งครรภ์

ผู้แต่ง

  • พัสนียา พุ่มจันทร์
  • พรนภา หอมสินธุ์
  • รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์

คำสำคัญ:

ทุนชีวิต, วัยรุ่นตั้งครรภ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทุนชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างทุนชีวิตระหว่างวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และไม่เคยตั้งครรภ์ กลุ่มตัวอย่างคือวัยรุ่นหญิงที่ตั้งครรภ์และไม่เคยตั้งครรภ์อายุ 10 – 19 ปี จำนวน 200 คน ในจังหวัดอุบลราชธานี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ  Independent  t-test

          ผลการวิจัยพบว่า วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์มีภาพรวมทุนชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 64.73) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุนชีวิตด้านพลังครอบครัวอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 72.04) พลังสร้างปัญญาและพลังตัวตนและอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 66.88 และ 66.80 ตามลำดับ) ส่วนพลังเพื่อนและกิจกรรม และ พลังชุมชน ไม่ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 59.61 และ 59.19  ตามลำดับ) สำหรับวัยรุ่นที่ไม่เคยตั้งครรภ์มีภาพรวมทุนชีวิตอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 71.16)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุนชีวิตด้านพลังครอบครัวอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 81.58) พลังสร้างปัญญา และพลังตัวตน อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 71.70  และ 71.40 ตามลำดับ) ส่วนพลังชุมชนและพลังเพื่อนและกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (ร้อยละ 68.33 และ 65.22 ตามลำดับ) เมื่อเปรียบเทียบทุนชีวิตระหว่างวัยรุ่นกลุ่มที่ตั้งครรภ์และกลุ่มที่ไม่เคยตั้งครรภ์ พบว่า วัยรุ่นที่ไม่เคยตั้งครรภ์มีทุนชีวิตทุกด้านสูงกว่าวัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยนี้ช่วยเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทุนชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพยาบาลหรือบุคลากรด้านสุขภาพในการสร้างเสริมทุนชีวิตทุกด้านของวัยรุ่นไทย เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหญิงต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Act for prevention and solution of the adolescent pregnancy problem, B.E. 2559.
(2016). Published in the Government Gazatte, 113, Part 30a, 1-9.
Bronfenbrenner, U. (1994 ). Ecological Models of Human Development. International
Encyclopedia of Education. Retrieved May 18, 2017, from http://www.psy. cmu.mu.edu/siegler/35bronfenbrenner94.pdf.
Bunthiam, S. (2015). Predictive factors about life costs on desirable sexual behavior in early
male adolescents Chonburi province. Journal of Education and Social Development,
8(1), 72-84. [In Thai]
Bureau Reproductive Health. (2011). Public health staff handbook prevention of pregnancy
in adolescents. Bangkok: Printing Agriculture Cooperatives of Thailand. [In Thai]
Bureau Reproductive Health. (2014). Adolescent pregnancy: policies, practices and follow-up
evaluation (2nd). Bangkok: The Agricultural Cooperative Assembly of Thailand.
[In Thai]
Bureau Reproductive Health. (2018). Reproductive health situation in adolescents and youth
in 2017. Retrieved July 21, 2018, from http://rh.anamai.moph.go.th/download/
all_file/index/สถานการณ์2560_Newupdate.pdf. [In Thai]
Evans A.E., Sanderson, M., Griffin, S.F., Reininger, B., Vincent, M.L., Parra-Medina, D.,
Valois, R.F., & Taylor, D. (2004). An exploration of the relationship between youth
assets and engagement in risky sexual behaviors. Journal of Adolescent Health, 35(5),
424 e421-430.
Hanchangsit, P., & Sakulsri, T. (2014). Risk factors affecting adolescent pregnancy: qualitative
tudies. In the 10th National Academic Conference Population and Society 2014:
Birth and Security in Population and Society. (pp. 163-179). Bangkok: Mahidol University. [In Thai]
Jirawatwattanakun, S. et al. (2012). Adolescent pregnancy situation: perception of
adolescents in 7 provinces of Thailand. Journal of Public Health, 21(5), 865-877.
[In Thai]
Mothiba, T.M. & Maputle, M.S. (2012). Factors contributing to teenage pregnancy in
the Capricorn district of the Limpopo Province. Curationis, 35(1), 1-5.
Piyanan, M., et al. (2009). Obstetrics textbooks. Bangkok: P A Living. [In Thai]
Reininger, B.M., Evans, A.E., Griffin, S.F., Sanderson, M., Vincent, M.L., Valois, R.F., &
Parra-Medina, D. (2005). Predicting adolescent risk behaviors based on an ecological
framework and assets. American Journal Health Behavior, 29(2), 150-161.
Sae-jeng, K., Sukrat, B., Towavisarach, E., Phrompratat, P., & Kanchanawan, C. (2014).
Manual for the care of adolescent mothers. Bangkok: Kaew Chao Chom Media and
Publishing Center. [In Thai]
Saengchalin, P. (2011). Preventive factors for sexual risk behavior of female secondary school
students, Pathum Thani Province. Journal of the Faculty of Nursing Burapha
University, 19(5), 11-22. [In Thai]
Srisuriyawet, R. (2010). Research and development report for AIDS prevention and correction
Chonburi province Youth groups in educational institutions on risk behavior and cost of life of early adolescents in Chonburi School: Information Center for AIDS Strategy Development (ASI). Chon-Buri: Burapha University. [In Thai]
Srisuwan, P. (2010). Preventive measures for premature pregnancy of youth Thap Krit
Subdistrict Municipality Chum Song District, Nakhon Sawan Province. Master's degree
thesis, local administration, Local Government College, Khon Kaen University.
[In Thai]
Tantivesses, S., Pilasan, S., Maapai, I., Teerawattananon, Y., Yothamut, C., Matadech, A., &
Charumusakul, N. (2013). Adolescent Pregnancy Thailand 2013. Nonthaburi: Health technology assessment program and policy, Department of Health Ministry of Public Health. [In Thai]
Treepati, S. (2011). Life costs, Thai social change point. Bangkok: Ruamtawee Printing.
[In Thai]
Ubon Ratchathani Provincial Health Office. (2015). Summary of pregnancy, birth and birth
control of mothers aged less than 19 years. Retrieved November 18, 2015,
from http://hdc.phoubon.in.th/hdc/reports/report.php?source=formated/
labor19_fp.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=8ba49
d4335c565186c0d9a131b84edaa. [In Thai]
Vesely, S.K., Wyatt, V.H., Oman, R.F., Aspy, C.B., Kegler, M.C., Rodine, S., Marshall, I., &
McLeroy, K.R. (2004). The potential protective effects of youth assets from
adolescent sexual risk behaviors. Journal of Adolescent Health, 34(5), 356-365.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-12-2019