ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน พฤติกรรมการออกกำลังกายและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ

ผู้แต่ง

  • แจ่มจันทร์ ประทีปมโนวงศ์

คำสำคัญ:

การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน, พฤติกรรมการออกกำลังกาย, คุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุ, โรคหลอดเลือดหัวใจ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การ วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน พฤติกรรมการออกกำลังกายกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เดือน สิงหาคม–ตุลาคม 2561 คัดเลือกโดยใช้การสุ่มแบบง่าย จำนวน 94 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล แบบสอบถามคุณภาพชีวิต และแบบสอบถามพฤติกรรมการออกกำลังกาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบลําดับที่ของสเปียร์แมน

ผลการวิจัย พบว่า คะแนนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง      (  = 90.28, S.D. = 12.75) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ระดับการศึกษา ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน อายุ และสถานภาพสมรส (r = .251, p< .05, r = .329, p< .01, r = -.299, p <.01, r = .225, p<.05 ตามลำดับ) ดังนั้นผู้ สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจควรได้รับการส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน อีกทั้งควรส่งเสริมให้คู่สมรสเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและสนับสนุนให้ผู้สูงปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองซึ่งจะเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aroonsang, P. (2012). Nursing care in major problems of older person: Application.
Khonkaen: klungnana. [In Thai]
Charoenpattanaphak, P., Masingboon, Kh. & Kunsongkeit, W. (2013). Factors Influencing Health –
Related Quality of Life in Patients with Acute Myocardial Infarction. Khon Kaen
University Graduate Confernce 2013. Retrieved from
https://gsbooks.gs.kku.ac.th/56/grc14/files/mmp27.pdf. [In Thai]
Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112(1), 115-159.
Eliopoulos, C. (2014). Gerontological nursing. 8th edition. Philadelphia: Wolters Kluwer
Health/Lippincott Williams & Wilkins.
Gondodiputro, Sh., Hidayati, A. R. & Rahmiati, L. (2018). Gender, age, marital status, and
education as predictors to quality of life in elderly: WHOQOL-BREF Indonesian version.
International Journal of Integrated Health Sciences, 6, 36–41.
Jitapunkul, S. (2001). Priciples of geriatric medicine. Bangkok: Chulalongkorn University
Printing House. [In Thai]
Jumneansuk, A., Detboon, Ph., Mingmai, K., Phophak, S., Phoha, S. & Phanitcharoen, S. (2017).
Quality of life among elderly who are living with chronic diseases Srichomphu district,
Khon Khan province. Ratchaphruek Journal, 15(2), 16-26. [In Thai]
Khamwong, W. Hnoosawutt, J. Pratanvorapunya, W. & Siripanya, J. (2011). Factors relating to
quality of life of elder. Journal of Health Scince Reserch, 5(2), 32-40. [In Thai]
Kim, H. S., Kim, H. Y., Kang, K. O. & Kim, Y. S. (2019). Determinant of health-related quality of life
among outpatients with acute coronary artery disease after percutaneous coronary
intervention. Japan Journal of Nursing Science, 16, 3-16.
Kostka, J. Borowiak, E. & Kostka, T. (2015). Nutritional status and quality of life in
different populations of older people in Poland. European Journal of Clinical
Nutrition, 68(11), 1210-1215. Doi: http://dx.doi.org/10.1038/ejcn.2014.172
Leawsuwan, K., Rattanachodpanich, T., Tisayaticom, K., Patcharanarumol, W., Limwattananon, S.
& Limwattananon, Ch. (2017). Situation of hospitalization and having carers during
recovery period at home among elderly people in Thailand. Journal of Health Systems
Research, 11(2), 248-256. [In Thai]
Liang, J. W. et al. (2017). Quality of life independently predicts long-term mortality but not
vascular events: the Northern Manhattan Study. Quality of Life Research, 26, 2219–2228.
http://dx.doi.org/10.1007/s11136-017-1567-8
Liao, J. & Brunner, E. J. (2016). Strucural and functional measures of social relationships
and quality of life among older adults: does chronic disease status matter?. Quality of Life Research, 25(1), 153-164. Doi: http://dx.doi.org/10.1007/s11136-015-1052-1
Mahannirankul, S. et al. (2001). WHOQOL – BREF – THAI. Retrived from
https://www.dmh.go.th/test/download/files/whoqol.pdf. [In Thai]
Prasartkul, P. (2015). Situation of the Thai Elderly 2014. Retrived from
http://thaitgri.org/?p=36746. [In Thai]
Prateepmanowong, J. (2015). Effects of health behaviour change programme on food
consumption and exercise behaviour in older overweight patients with coronary
artery disease. Kuakarun Journal of Nursing, 25(1), 106-112. [In Thai]
Ritpetch, N. & Jitpanya, Ch. (2012). Factors related to quality of life among patients with
heart disease: A research synthesis in Thailand. Thai Journal of Cardio-Thoracic
Nursing, 23(2), 1-16. [In Thai]
Saengsiri, A., Thanasilp, S. & Preechawong, S. (2014). Factors predicting quality of life for
coronary artery disease patients after percutaneous coronary intervention. Asian biomedicine, 8(1), 31-42. Doi: 10.5372/1905-7415.0801.259
Saengsiri, A., Wattradul, D., Kangchanakul, S., Natthumrongkul, S., Nopplub, S., &
Wonganunnont, S. (2015). The factors influencing the self-care agency and quality of life.
Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing, 26(1): 104-118. [In Thai]
Shad, B., Ashouri, A., Hasandokht, T., Rajati, F., Salari, A., Naghshbandi, M. & Mirbolouk, F.
(2017). Effect of multimorbidity on quality of life in adult with cardiovascular disease: a cross-sectional study. Health & Quality of Life Outcomes, 15(1), 1-8.
Sukanan, Th., Subprasert, J. Jariyasilp, S. & Vongsala, A. (2014). Factors Affecting Exercise
Behaviors of the Elderly People in Bansuan Municipality, ChonBuri. The Public
Health Journal of Burapha University, 9(2), 66-75. [In Thai]
Tirakoat, S. & Polnigongit, W. (2018). Internet usage behaviors, literacy, and attitude towards
utilization of wellness content on the internet among Thai elderly. Journal of Nursing
and Health Care, 36, 72-80. [In Thai]
Top, M. & Dikmetas, E. (2015). Quality of life and attitudes to ageing in Turkish older
adult at old people's homes. Health Expect, 18(2), 288-300. Doi:
http://dx.doi.org/10.1007/s11136-015-1052-1
Wannachart, M., Nanthamongkolchai, S. Munsawaengsu, Ch. & Taechaboonsermsak, T. (2015).
Journal of Public Health Special Issue, 18-29. [In Thai]
World Health Organization. (1997). The world health organization quality of life
instruments. Retrived from http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf
World Health Organization. (2011). Global Health and Aging. Retrieved from
http://www.who.int/ageing/publications/global_health.pdf
Yamwong, N. (2014). Quality of life and physical activities of daily living among elderly
patients at HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center. Journal of Medicine and Health Sciences, 21(1), 35-42. [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-12-2019