ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภ์ ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้แต่ง

  • ชนาภา งามฉาย
  • ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
  • สุพิศ ศิริอรุณรัตน์

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร, หญิงตั้งครรภ์, โรงงานอุตสาหกรรม

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

             การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารและปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างคือ หญิงตั้งครรภ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และฝากครรภ์ ณ ศูนย์ประกันสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จำนวน 210 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหาร แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ในการรับประทานอาหาร แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคในการรับประทานอาหาร แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองในการรับประทานอาหาร แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม และแบบสอบถามแหล่งอาหารสุขภาพในโรงงานอุตสาหกรรม ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาของทุกแบบสอบถามเท่ากับ 1.00 และความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .82, .84, .85, .90, .86 และ .81 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

                    ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารเฉลี่ยเท่ากับ 37.33
(SD = 4.52) โดยการรับรู้ความสามารถของตนเองในการรับประทานอาหาร (β = .286, p < .001) การรับรู้อุปสรรคในการรับประทานอาหาร (β = -.249, p < .001) แหล่งอาหารสุขภาพในโรงงานอุตสาหกรรม (β = .142, p = .023) และการรับรู้ประโยชน์ในการรับประทานอาหาร (β = .142, p = .031) สามารถร่วมอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการรับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมได้ร้อยละ 22.3 ผลการศึกษานี้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมในหญิงตั้งครรภ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bahabadi, F. J., Estebsari, F., Rohani, C., Kandi, Z. R. K., Sefidkar, R., & Mostafaei, D. (2020). Predictors of health-promoting lifestyle in pregnant women based on Pender’s health promotion model. International Journal of Women's Health, 2020(12), 71-77.
Bandura, A. (1971). Social learning theory. NY: General learning press.
Chonburi Province Labour Office. (2016). Chonburi labor situation report 2559 (January-December 2016). Chonburi: Chonburi Province Labour Office [In Thai]
Chaitokkia, S. (2018). Factors affecting food consumption behaviors of adults in northeast Thailand. Research and Development Journal Loei Rajabhat University, 13(45), 68-78. [In Thai]
Chumsri, T., & Tato, S. (2007). Relationships between personal factors, perceived benefits, perceived barriers, perceived self-efficacy, interpersonal influences and health promoting behaviors of southern pregnant adolescents. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University, 19(1), 94-107. [In Thai]
Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. (2018). Williams obstetrics. (25th ed.). NY: Mc Graw Hill Education.
Department of Health Ministry of Public Health. (2017). Annual report 2017. Bangkok: Graphic and Design Font.
Hamzehei, R., Kazerani, M., Shekofteh, M., & Karami, M. (2018). Online health information seeking behavior among Iranian pregnant women: A case study. Library Philosophy and Practice, (February), 1-16.
Hamzehgardeshi, Z., Keshvar, S. G., Soraky, M. K. (2018). Health-promoting lifestyles and related factors in pregnant women. Internal Medicine and Medical Investigation Journal, 3(4), 12-17.
Karnjanajittra, M., Chamchan, C., Yamborisud, U., & Sutthikasem, K. (2015). The effect of food environments on the eatting patterns and health of factory workers. Nakhon Pathom: Institute of population and social research, Mahidol University. [In Thai]
Lin, Y.H., Tsai, E.M., Chan, T.F., Chou, F.H., & Lin, Y.L. (2009). Health promoting lifestyles and related factors in pregnant women. Chang Gung Medical Journal, 32(6), 650-661.
Lonuch, S., Nirattharadorn, M., & Khampalikit, S. (2011). Predicting factors of nutritional promoting behaviors among pregnant women over 35 years of age. Journal of Nursing and Education, 4(2), 79-93. [In Thai]
Nanthasin, N. (2015). Factors affecting consumer’s consumption behavior and loyalty toward health food in Bangkok metropolis. Journal of Cultural Approach, 16(29), 3-18. [In Thai]
Pender, N. J., Murdaugh, C.L., & Parsons, M. A. (2015). Health promotion in nursing practice (7th ed.). Boston, MA: Pearson.
Puspita, T., Jerayingmongkol, P., & Sanguanprasit, B. (2015). Factors predicting self-care behaviors among pregnant women in garut district, west java province, Indonesia. Asian Academic Society International Conference, 3, 107-111.
Rowlands, I., Graves, N., Jersey, S. D., McIntyre, H. D., & Callaway, L. (2010). Obesity in pregnancy: Outcomes and economics. Seminars in Fetal & Neonatal Medicine, 15(2010), 94-99.
Ruangkalapawongse, A., & Ruangkalapawongse, S. (2015). Factors related to decision making to buy functional food products for senior citizens in the Bangkok metropolis. Suan Dusit University Research Journal, 11(2), 77-94. [In Thai]
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). Boston, MA: Pearson education.
Tachasuksri, T., Siriarunrat, S., Suppasri, P., Suppaseemanont, W., Boonnate, N., & Kwannate, C. (2017). Causal model for quality of life among pregnant women. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 4(1), 28-46. [In Thai]
Tamteangtrong, R., Sangin, S., & Deoisres, W. (2016). Factors predicting nutritional health promotion behavior among pregnant adolescents. Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 25(1), 49-60. [In Thai]
Wutthisarn, K., Siriarunrat, S., & Tachasuksri, T. (2017). Relationships between health belief and eating behaviors in pregnant women with over pre-pregnant body mass index. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 42(1), 19-26. [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-03-2020