ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก

ผู้แต่ง

  • กัลชนา ศรีพรหม
  • นิภาวรรณ สามารถกิจ
  • เขมารดี มาสิงบุญ

คำสำคัญ:

อาการปวด, ความวิตกกังวล, ความรู้, พฤติกรรม, การฟื้นฟูสภาพปอด, บาดเจ็บทรวงอก, ท่อระบายทรวงอก

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

ผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอกที่มีพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดที่ไม่เหมาะสมจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดแฟบ ปอดติดเชื้อได้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวด ความวิตกกังวล และความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพปอดกับพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ได้รับการใส่ท่อระบายทรวงอกที่เข้าพักรักษา ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำนวน 84 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม ถึง ธันวาคม 2561 เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามอาการปวด  แบบสอบถามความวิตกกังวล แบบสอบถามพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยอาการปวดในระดับน้อย (M = 4.72, SD = 1.67) คะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลในระดับต่ำ (M = 7.19, SD = 4.21) คะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพปอดในระดับต่ำ (M = 11.00, SD = 4.54) และมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดในระดับปานกลาง (M = 30.27, SD = 7.59) อาการปวดและความวิตกกังวลมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = -.34, p < .05; r = -.21, p < .01 ตามลำดับ) ส่วนความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพปอดไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก (r = .06, p >.05) ผลจากการศึกษาครั้งนี้เสนอแนะว่า บุคลากรสุขภาพควรมีการประเมินอาการปวดและความวิตกกังวล และการจัดการอาการปวดและความวิตกกังวลให้มีประสิทธิภาพในระยะเฉียบพลัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอกมีพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

Downloads

Download data is not yet available.

References

Reference
Bloom, B. S. (1968). Learning of mastery. Evaluation Comment, 1(2), 29-62.
Eren S., Esme H., Sehitogullari A., & Durkan A. (2008). The risk factors and
management of posttraumatic empyema in trauma patients. Injury, 39, 44-49.
Faul, F., Erdfelder, E., Lang, G. A., & Buchner, A. (2007). G*Power: A flexible statistical
power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences.
Behavior Research Methods, 39(2), 175-191.
Health Education Division, Ministry of Public Health. (2018). Health literacy and
health behaviors. Nonthaburi: Health Education Division. [In Thai]
Jirawatkul, A. (2014). Statistics in research appropriate selection. Bangkok:
Witthayaphat. [In Thai]
Karmy-Jones, R. K., Holevar, M., Sullivan, V., Fleisig, A., & Jurkovich, G. J. (2008).
Residual hemothorax after chest tube placement correlates with increased
risk of empyema following traumatic injury. Canadian Respiratory Journal,
15(5), 255-258.
Karnasuta, P. (1995). Behavioral Science Research. (2nd ed.). Bangkok: Chulalongkorn
University Printing House. [In Thai]
Khlongyant, P. (2001). Pain Experiences, Depression, and Pain Management in the
Hospitalized Elderly Patients. Mahidol University. Bangkok. (in Thai)
Laura, D. C. (2009). Guidelines for the insertion and management of chest drains.
Doncaster and Bassetlaw Hospitals, 1, 1-14.
Laws, D., Neville, E., & Duffy, J. (2003). BTS guidelines for the insertion of a chest
drain. Tharax, 58, 53-59.
Lenz, E. R., Pugh, L. C., Milligan, R. A., Gift, A., & Suppe, F. (1997). The middle-range
theory of unpleasant symptoms: An update. Advances in Nursing Science,
19(3), 14-27.
Lewis, S. M., Heitkemper, M. M., & Dirksen, S. R. (2000). Medical-surgical nursing:
Assessment and management of clinical problems. (5th ed.). Philadelphia:
Mosby.
Mohammed, H. M. (2014). Chest tube care in critically ill patient: A comprehensive
review. Egyptian Journal of Chest Diseases and Tuberculosis, 64, 849-855.
Munroe, B. (2011). Assessment, monitoring and emergency nursing care in blunt chest
injury: A case study. Australasian Emergency Nursing Journal, 14, 257-263.
National statistical office. (2016) [Cited 18 October 2017]. Available from: http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/PDF/2560-10/25601018-
Safty2559.pdf
Oksue, N. (2012). Effects of Pulmonary Rehabilitation Program on Fluid Drainage and
Satisfaction with Care in Patient with Intercostal Close Drainage. Chest Disease Institute Journal, 10(2): 19-29. [In Thai]
Pituksung, A. (2011). The study of anxiety, stress and information required of the
preoperative outpatients. Siriraj Nursing Journal, 4(1), 35-42. [In Thai]
Prasittipath, T. (2008). The Experiences of Chest Drainage of Persons with Chest
Trauma. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 16(1), 51-62. [In Thai]
Prompak, P. (2012). Effectives of Social Support Program for Lung Rehabilitation in
chest Trauma Patients with Chest Tube Drainage. The Journal of Faculty of
Nursing Burapha University, 20(2), 45-58. [In Thai]
Ritkeaw, K. (2010). The Alteration of the Pulmonary Mechanics among Chest Injured
Patient in Critical Phase: A Literature Review. Thai Journal of Nursing Council,
25(3), 78-87. [In Thai]
Sawangsri, K. (2017). Pain management in patients undergoing open heart surgery.
Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing, 28(1), 2-15. (in Thai)
Srisatidnarakul, B. (2010). The Methodology in Nursing Research. (5thed.). Bangkok: You
and I Inter media. [In Thai]
Sumonwong, W. (2017). Nursing care for the patients with chest trauma. (3rd ed.).
Chonburi: Trio advertising and media Co. Ltd. [In Thai]
Tung, H. H., Jan, M. S., Huaung, C. M., Shin, C. C., Chang, C. Y., & Liau, C. Y. (2011).
Using the theory of planned behavior to predict the use of incentive
spirometry among cardiac surgery patients in Taiwan. Heart & Lung, 40(5),
440-447.
Unhasuta, K. (2003). The Effects of Patient’s Participation in Nursing Care on
Pulmonary Rehabilitation in Chest Injured Patients with Chest Drainage. The
Thai Journal of Nursing Council, 18(1), 1-15. [In Thai]
Wongrattana, C. (2001). Statistical methods Research. 8thed. Bangkok: P.B. Foreign
Book Centre. [In Thai]
Zigmond, A. S., & Snith, R. P. (1983). The hospital anxiety and depression scale.
Acta Psychiatrica Scandinavica, 67(6), 361-370.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-03-2020