สภาพแวดล้อมการทำงาน ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วย และการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้แต่ง

  • อรัญญา ปาละกะวงศ์
  • อารีรัตน์ ขำอยู่
  • ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา

คำสำคัญ:

สภาพแวดล้อมการทำงาน, ภาวะผู้นำ, หัวหน้าหอผู้ป่วย, การคงอยู่ในงาน, พยาบาลวิชาชีพ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบบรรยายและหาความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการทำงาน ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายคือ พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ทางคลินิกมากกว่า 1 ปี จำนวน 85 ราย เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมการทำงาน ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วย และการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95, .98 และ .98 ตามลำดับ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับดี (M = 3.59, SD = 0.61) ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยโดยรวมอยู่ในระดับสูง (M = 3.80, SD = 0.76) และการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลาง (M = 3.36, SD = 0.87) ตลอดจนพบว่า สภาพแวดล้อมการทำงานและภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ.05 (r =.52, r = .36, p < .05) ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่าผู้บริหารการพยาบาลควรนำข้อมูลเป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานและภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยให้มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการธำรงรักษาพยาบาลวิชาชีพไว้ในองค์การได้นานและมีการคงอยู่ในงานสูงขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

References
Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational Leadership. (2nded.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Department of nursing. (2017). The report of a center hospital: Data of nurse retention. Chachonengsao: Buddhasothorn Hospital. [In Thai]
Harmon, B. R. (2018). Implementing healthy work environment standards in an academic workplace: An update. Journal of Professional Nursing, 34(1), 20 - 24.
International Council of Nurses. (2007). Positive practice environments: Quality workplaces quality patient care. Information and Action Tool Kit developed by Andrea Baumann for ICN. Geneva, Switzerland: International Council of Nurses. Retrieved from http://www.icn.ch/indkit2007.pdf
Jeawkok, J., Dhammasaccakarn, W., & Keawpimon, P. (2015). Retention and Intention of resignation to the job of registered nurses in the university hospital. NIDA Development Journal, 55(3), 109 – 144.
Kannasoot, P. (1999). Applied statistics for behavioral research. (3rd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. [In Thai]
Kleinman, C. (2004). Leadership and retention: Research needed. Journal of Nursing Administration, 34(3), 111-113.
Kongjun, J., Kongsawadkiert, K., Sutamua, K. (2014). Influencing Factors to the Resignation of Nurse: A Case Study of Vejthani Hospital. UTK Research Journal, 8(2), 136 – 145.
[In Thai]
Laschinger, H. K. S., Finegan, J. E., Shamian, J., & Wilk, P. (2004). A longitudinal analysis of the impact of workplace empowerment on work satisfaction. Journal of Organizational Behavior, 25, 527-545.
Lavoie-Tremblay, M., Paquet, M., Marchionni, C., & Drevniok, U. (2011). Turnover intention among new nurses: A generational perspective. Journal of Nurses in Staff Development (JNSD), 27(1), 39-45.
Mathis, R., & Jackson, J. (2010). Human resource management. (13th ed.). Mason, OH: South-Western Cengage Learning.
Mrayyan, M. T. (2007). Nurse Job satisfaction and retention: Comparing public to private hospitals in Jordan. J Nurs Manage, 13, 40-50.
Nasornjai, W., Nuysri, M., & Lemsawasdikul, W. (2016). Factors influencing the job retention of professional nurses at community hospitals in Phetchabun province. Journal of Royal Thai Army Nurses, 17(2), 43-50.
Polit, D. & Hungler, B. (1999). Nursing Research: Principle and Method. (6th ed.). Philadelphia: Lippincott Company.
Prasitsuppakarn, S. (2015). Factors relating to job retention of generation Y professional nurses at a regional hospital, Northeastern Region. Thesis, Master of Nursing Science (Nursing Administration), Sukhothai Thammathirat Open University. [In Thai]
Rattanaraj, P., Cheevakasemsook, A. & Kusolvisitkul, W. (2017). Factors affecting positive practice environment of registered nurses In Sanpasithiprasong hospital, UbonRatchathani province. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(2), 74 – 81. [In Thai]
Ritter, D. (2011). The relationship between healthy work environments and retention on nurses in a hospital setting. Journal of Nursing Management, 19, 27-32.
Sawangdee, K. (2017). Crisis of nursing shortage in health service facilities under office of permanent secretary, Ministry of public health: Policy recommendations. Journal of Health Science, 26(2), 456-468. [In Thai]
Siripukdeekan, C., & Boonrubpayap, B. (2014). Nursing career ladder development. Journal of the Royal Thai Army Nurses, 15(3), 75 – 80. [In Thai]
Srisatidnarakul, B. (2008). Leadership and strategic management in nursing organization for the 21st century. (2nd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. [In Thai]
Takase, M. (2010). A concept analysis of turnover intention: Implications for nursing management. Collegian, 17(1), 3-12.
Taunton, R., Krampitz, S., Wood, C. (1989). Manager impact on retention of hospital staff: Part I. J Nurs Adm, 19(3), 14– 19.
Weberg, D. (2010). Transformational leadership and staff retention: An evidence review with implications for healthcare systems. Nursing Administration Quarterly, 34(3), 246 – 258.
Worrachitti, N., & Pachusilpa, G. (2017). Predicting factors of professional nurses’ retention In private hospitals, Bangkok Metropolis. Journal of Royal Thai Army Nurses, 18(Supp. 2), 112 – 120. [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-03-2020