ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยครอบครัวมีส่วนร่วมต่อการรับรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และแรงสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากครอบครัวตามการรับรู้ของมารดาหลังคลอด

ผู้แต่ง

  • รักศิริ อาวัชนาวงศ์
  • ทิพย์วรรณ บุณยาภรณ์

คำสำคัญ:

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, ครอบครัวมีส่วนร่วม, การรับรู้, แรงสนับสนุนจากครอบครัว

บทคัดย่อ

                    การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยครอบครัวมีส่วนร่วมและแรงสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากครอบครัวตามการรับรู้ของมารดาหลังคลอด กลุ่มตัวอย่างคือ มารดาหลังคลอดและครอบครัวที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลตรัง แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับการพยาบาลตามปกติ ส่วนกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยครอบครัวมีส่วนร่วม กลุ่มละ 25 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยครอบครัวมีส่วนร่วม แบบสอบถามแรงสนับสนุนการเลี้ยงลูกจากครอบครัวและแบบสอบถามการรับรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติ t-test

                    ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของครอบครัวกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยครอบครัวมีส่วนร่วมสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) ส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนนแรงสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากครอบครัวตามการรับรู้ของมารดาหลังคลอดในกลุ่มและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่าง ดังนั้นเพื่อให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง จึงควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทุกระยะของการตั้งครรภ์

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baiya, N., Kesuwan, S., Chaiyaphum, N., & Phawawin, P. (2012). The effects of development of the breast feeding system service on the mother and their families in HRH. Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center. Research report. Somdet Hospital Medical Center Hospital Phra Thep Rattanachasuda, Siam [In Thai]

Breastfeeding Center of Thailand Foundation. (2014). Best Milk: The 2nd Breastfeeding Literature Series. Bangkok: Iyara Publishing.

Cheuapirojkit, S. (2018). Creating a wonderful life with breast milk. (7th edition). Bangkok: Green Life Printing house. [In Thai]

Chisuwan, C., Prasopkittikun, T., Sangperm, P., & Payakkaraung, S. (2012). Predictive power of support from husbands,grandmothers, and nurses on duration of exclusive
breastfeeding. Journal of Nursing Science, 30(1), 70-80. [In Thai]

Jantarasiew, B., Luangarun, O., & Boonyaporn, T. (2018). Nurses' experiences related to the promotion of breastfeeding within the first 48 hours after delivery. Journal of Nursing and Health Sciences, 12(3), 50-59. [In Thai]

Kaewwimol, P. (2019). Effectiveness of a breastfeeding self-efficacy program through family participate on weight gain of preterm infants and continuation of breastfeeding.
Thai Science and Technology Journal, 27(6), 1106-1117

Makak, N. & Turner, K. (2016). Nurses’ roles and promoting the participation of husbands or Relatives for the success of breast feeding. Journal of Nursing Division, 43(3), 115-125. [In Thai]

MulatuDibisa, T., & Sintayehu, Y. (2020). Exclusive breast feeding and its associated factors among mothers of < 12 months old child in Harar Town, Eastern Ethiopia: A Cross- sectional study. Pediatric Health, Medicine and Therapeutics, 11, 145-152.

Plodpluang, U., Srichan, A., & Kaewpraphan, S. (2016). Effect of breastfeeding promotion based on familial support program to knowledge, attitude and behavior of postpartum mothers and familiars’s member. Phranakhon Rajabhat Research Journal (Science and Technology), 11(2), 41-52. [In Thai]

Sincharoen, I. & Winyan, N. (2009). The results of using the program "Full, warm, loving from mother's breast" towards knowledge, attitude and breastfeeding behavior in postpartum mothers. Journal of Nursing Division, 36(3), 18-31. [In Thai]

Suriyakhan, A. (2005). The effect of family nursing on family perception and support in Breastfeeding. Master’s thesis, Faculty of Nursing, Khon Kaen University. [In Thai]

Wichitsukhon, K., Saengpherm, P., Watthayu, N., Rueagjiratthian, S., & Phayakkharuang, S. (2014). Breastfeeding by the Center for Breastfeeding and Baby Nutrition Training Faculty of Nursing, Mahidol University. Bangkok : Pre-One. [In Thai]

Wungkum, A., Thaiyapirom, N., Jintrawet, U. (2011). Factors related to continued breast feeding among mothers with preterm infants. Nursing Journal, 38(3),74-82. [In Thai]

Thato, R. (2018). Nursing research: Concepts to application (3rd). Bangkok: Chulalongkorn University Printing House.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-12-2020