พฤติกรรมการบริโภคของนิสิตมุสลิมและการปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารทะเลจากตลาดนัดในพื้นที่รอบ ๆ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้แต่ง

  • ัอัมพร สัจจวีรวรรณ
  • กล้าณรงค์ อินต๊ะวงค์

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการบริโภค, นิสิตมุสลิม, การปนเปื้อน, ฟอร์มาลิน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนิสิตมุสลิม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 167 คน และตรวจวิเคราะห์หาสารฟอร์มาลินในอาหารทะเลที่จำหน่ายในบริเวณตลาดนัดไผ่สี อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยตัวอย่างอาหารทะเลจำนวน 48 ตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามพฤติกรรมการเลือกซื้อหรือบริโภคอาหาร ชุดตรวจสารฟอร์มาลินในอาหาร และเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา

ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมุสลิมส่วนใหญ่รับประทานอาหารวันละ 2 มื้อ อาหารเช้าและเย็น ร้อยละ 55.7 ซึ่งเลือกปรุงอาหารทานเอง ร้อยละ 49.5 โดยเลือกซื้อวัตถุดิบจากตลาดนัดไผ่สี ร้อยละ 67.0 และเลือกบริโภคอาหารทะเลชนิดกุ้งมากที่สุด ร้อยละ 50.2 ผลตรวจการปนเปื้อนอาหารทะเลสด พบการปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารทะเลสด 17 ตัวอย่าง (ร้อยละ 35.42) โดยพบในปลาหมึกมากที่สุด ร้อยละ 18.75 รองลงมาเป็นปูและกุ้ง ร้อยละ 10.42 และ 6.25 ตามลำดับ ผลวิเคราะห์ปริมาณสารฟอร์มาลิน พบค่าความเข้มข้นอยู่ในช่วง 0.032-0.913 พีพีเอ็ม สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยเสนอแนะว่า ผู้บริโภคควรทำความสะอาดอาหารทะเลสดก่อนปรุงอาหาร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสารฟอร์มาลินเข้าสู่ร่างกาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควรกำกับดูแลและควบคุมคุณภาพของอาหารทะเลสดที่จำหน่ายในพื้นที่ตลาดสดไผ่สีให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

References

Bunchaleamchai, A., Kunpee, K., Damyang, T., Tunkaya, N., Taweepanyasat, W., Pongparit, S., &
Thongdonphum, B. (2019). A case study of the determination of formalin contaminated in fresh seafood from fresh market with farm from coastal area provinces. Burapha Science Journal. 24(3), 1111-1119. [In Thai]

Changsap, B. (2015). The near dangers: Formaldehyde/Formalin. Huachiew Chalermprakiet
Science and Technology Journal. 1(1), 97-109. [In Thai]

Faipat, T. (2020). Detection of formalin in seafood from the market in U Thong district,
SuphanBuri Provice, Thailand. Journal of Council of Community Public Health. 2(2),
26-36. [In Thai]

Fisheries Industrial Technology Research and Development Division. (2019). Report of
assessment formalin contamination in fish 2019. Retrieved from https://www.fisheries.go.th/industry/files/academic/formalin%20report%2062.pdf
[In Thai]

Kongvatthananon, P. & Othaganont, P. (2019). Perception of health status, lifestyle and being
the health promotion leaders of muslim women in context of central area in Thailand.
The Journal of Faculty Nursing Burapha University. 27(4), 89-98. [In Thai]

Lillahkul, N., & Supanakul, P. (2020). Homebound older adults health promoting behaviors and
related factors in a muslim culture context: A case study in Yala Province. The Southern
College Network Journal of Nursing and Public Health. 7(2), 194-205. [In Thai]

Maytapattana, M. (2017). Factors associated with food consumption behavior of nursing
students. The Journal of Faculty Nursing Burapha University. 25(3), 20-29. [In Thai]

Narintrangkul NaAyudhaya, C. (2019). Consumer’s behavior on “HALAL” food in Phitsanulok.
Journal of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University. 1(2), 86-102.
[In Thai]

Pollution Control Department. (2010). Formaldehyde. Retrieved from
http://reg3.diw.go.th/safety/wp-content/uploads/2015/01/formaldehyde.pdf [In Thai]

Putpadungwipon, P., Chumcheun, S., Tonon, T., Phuprasirtpol, W., Panthana, P., Netwong, N.,
& Yanpanitch, O. (2016). Detection of formalin contamination in fresh squids and shrimps
in Muang-Ake community, Patumtanee Province. RSU National Research Conference
2016. (pp.41-48). Pathum Thani. Rangsit University. [In Thai]

Schiffman, Leon G. & Kanuk, Leslie Lazar. (1994). Consumer Behavior (5th ed.). New Jersey:
Prentic-Hall.


Somjit, W., Yooyen, K., & kwannak, C. (2016). Survey of formalin contamination in popular
seafood from fresh market and flea market in Amphoe Meaung, Amphoe Sri Bun Reung
and Amphoe NaKlang Nong Bua, Lum Phu Province. The 1th Ratchathani University
research conference (pp.1621-1628). UbonRatchathani. Ratchathani University. [In Thai]

Suwanaruang, T. (2018). Formalin contaminated in seafood and frozen meat at somdet market,
Kalasin Province. Journal of Environmental Protection. 2018(9), 1286-1293. [In Thai]

Thanmaneesin, K. (2015). Epidemiology of formalin contamination in fresh food in some
selected provinces in northeastern part of Thailand. Thai Journal of Pharmacy Practice.
7(1), 31-37. [In Thai]

Wasutharapiphat, P. (2010). Thai consumers on consumption behavior on Halal food in Bangkok
metropolitan area. Srinakharinwirot Business Journal. 1(1), 85-102. [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-03-2021