ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยมะเร็งระยะประคับประคอง

ผู้แต่ง

  • สุมิตรา ติระพงศ์ประเสริฐ
  • นิภาวรรณ สามารถกิจ
  • วิภา วิเสโส

คำสำคัญ:

ความต้องการด้านจิตวิญญาณ, ผู้ป่วยมะเร็งระยะประคับประคอง, การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย, การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา, การสนับสนุนทางสังคม

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย การปฏิบัติกิจกรรม
ทางศาสนา และการสนับสนุนทางสังคมกับความต้องการด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยมะเร็งระยะประคับประคอง กลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 84 ราย เป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะประคับประคองที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เก็บรวบรวม
ข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563 เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามความต้องการด้าน
จิตวิญญาณ แบบสอบถามการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา แบบสอบถามการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมแบบพหุมิติ และ
แบบสอบถามการรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ที่ .82, .85, 83 และ .85
ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัย พบว่าผู้ป่วยมะเร็งระยะประคับประคองมีความต้องการด้านจิตวิญญาณอยู่ในระดับสูง (M = 2.67,
SD = 0.12) การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา และการสนับสนุนทางสังคมมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความต้องการด้านจิตวิญญาณอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .40, p < .001; r = .36, p < .01 ;
r = .25, p < .05 ตามลำดับ) ผลการวิจัยครั้งนี้เสนอแนะว่าพยาบาลควรจัดแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการ
ด้านจิตวิญญาณ โดยการประเมินความรุนแรงของการเจ็บป่วย ส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา และให้การสนับสนุน
ทางสังคม เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความผาสุกทางจิตวิญญาณและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะสุดท้าย

Downloads

Download data is not yet available.

References

Caldeira, S., Timmins, F., de Carvalho, E. C., & Vieira, M. (2017). Spiritual well-being and spiritual distress in cancer patients undergoing chemotherapy: utilizing the SWBQ as component of holistic nursing diagnosis. Journal of Religion and Health, 56(4), 1489-1502.

Charoenwipada, C. (2017). Case study: Continuing end-stage cancer patients nursing care from hospital to home and community, In the context of palliative care center, Counseling
Clinic of nursing department, Klongtom hospital. Krabi Medical Journal, 1(1), 11-21.
[In Thai]

Chaichompoo, R., Namvongrom, A., Pakdevong, N., Preechakoon, B., & Ounlam, T. (2019). Relationship between symptom severity and distress in patients with advanced cancer. Journal of Nursing and Health Sciences, 13(4), 1-13. [In Thai]

Chaiyasit, Y., & Piboonrungroj, P. (2020). Nursing cares for patients with spiritual distress. Bangkok: Chaulalongkorn University. [In Thai]

Cheng, Q., Xu, X., Liu, X., Mao, T., & Chen, Y. (2018). Spiritual needs and their associated factors among cancer patients in China: A cross-sectional study. Supportive Care in Cancer, 26(10), 3405-3412.

Cohen, J. (1977). Statistical power analysis for the behavioral science. New York: Academic Press.

Forouzi, M. A., Tirgari, B., Safarizadeh, M. H., & Jahani, Y. (2017). Spiritual needs and quality of life of patients with cancer. Indian journal of palliative care, 23(4), 437.

Hatamipour, K., Rassouli, M., Yaghmaie, F., Zendedel, K., & Majd, H. A. (2015). Spiritual needs of cancer patients: A qualitative study. Indian Journal of Palliative Care, 21(1), 61-67.

Highfield, M. F. (1992). Spiritual health of oncology patients. Nurse and patient perspectives. Cancer nursing, 15(1), 1-8.

Kaewmanee, C., Nanthachaipan, P., & Sittisombut, S. (2014). Spiritual needs of persons with Cholangiocarcinoma. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 24(3), 15-18.
[In Thai]

Kata, W., Somkumlung, P., Chaiyasit, Y., & Sehakom, V. (2018). Spiritual health assessment: Nursing implementation. Journal of Sakon Nakhon Hospital, 21(3), 138-147. [In Thai]

National Cancer Institute Department of Medical Services Ministry of Public Health Thailand. (2018). Hospital-Based Cancer Registry. Retrieved from: https://www.nci.go.th/th

Nilmanat, K. (2012). The end-of-life care. Songkhla: Orange media. [In Thai]

Noipiang, T. (2002). Perceived severity of illness social support and spiritual well-being among breast cancer patients. Master of Nursing Science Thesis, Medical and Surgical Nursing, Graduate School, Chiang Mai University. [In Thai]

O’Brien, M.E. (2014). Spirituality in Nursing: Standing on Holy Ground (5th ed.). Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning.

Panuraj, S., Matchim, Y., & Thongthawee, P. (2018). Knowledge of palliative care of nurses in a network area national health security office, service zone 4 and related factors, In The 11th Srinakharinwirot University Research Conference 2018, (PP. 1070-1082). Bangkok: Strategic Wisdom and Research Institute, Srinakharinwirot University.

Pasri, P., Isaramalai, S., & Hattakit, U. (2015). Family caregivers’ support needs in caring for end-stage cancer patients. Songklanagarind Journal of Nursing, 35(2), 79-92. [In Thai]

Phupun, E., Skulphan, S., & Thungjaroenkul, P. (2018). Mental health problems and spiritual needs among patients with cancer, Nakoraping Hospital, Chiang Mai Province. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 32(3), 75-89. [In Thai]

Rachawat, W., Kunsongkiet, W., & Kangchai, W. (2019). Caring needs and the caring need response of family members of terminally cancer patients. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 1(35), 153-162. [In Thai]

Rankin. A (2018), December. The role of spirituality in palliative care. The New Zealand Medical Student Journal, 27, 33-36.

Rujipairoch, P. (2007). Relationships between spiritual well-being, social support and perceiverity of illness to psychological self-care behavior in breast cancer patients. Master of Nursing Science Thesis, Psychiatric and Mental Health Nursing, faculty of Nursing, Mahidol University. [In Thai]

Rushton, L. (2014). What are the barriers to spiritual care in a hospital setting? British Journal of Nursing, 23(7), 370-374.

Samuksaman, S. (2007). Spiritual needs of terminal ill patients. Master of Nursing Science Thesis, Adult Nursing, Graduate school, Khon Kaen University. [In Thai]

Sangchart, B. (2014). Spiritual Well-being and Good Death. Journal of Nursing Science & Health, 37(1), 147-156. [In Thai]

Semprawat, W., & Mookdee, S. (2018). The effect of Buddhist individual counseling on decreasing the anxiety of cancer patients with the end of life. Journal of Humanities, 4(1), 1-10. [In Thai]

Taylor, E. J. (2006). Prevalence and associated factors of spiritual needs among patients with cancer and family caregivers. Oncology Nursing Forum, 33(4), 729-735.

Thuntitrakul, W. (2009). Factors related to spiritual well-being of terminal cancer patients. Master of Nursing Science Thesis, Department of Nursing Science, Graduate School, Chulalongkorn University. [In Thai]

Watthanawatthu, T. (2008). Factors related to spiritual needs among terminal cancer patients. Master of Nursing Science Thesis, Department of Nursing Science, Graduate School, Chulalongkorn University. [In Thai]

Wongpakaran, T., Wongpakaran, N., & Ruktrakul, R. (2011). Reliability and validity of the multidimensional scale of perceived social support (MSPSS): Thai version. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health: CP & EMH, 7, 161-166

World Health Organization [WHO]. (2018). Latest global cancer data.Retrieved from: https: //www.who.int/cancer/PRGlobocanFinal.pdf

Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988). The multidimensional scale of perceived social support. Journal of Personality Assessment, 52(1), 30-41.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-03-2021