ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ของทหารกองประจำการ จังหวัดชลบุรี

ผู้แต่ง

  • เสาวภา ดงหงษ์
  • รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
  • พรนภา หอมสินธุ์

คำสำคัญ:

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ, ทหารกองประจำการ

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงหาความสัมพันธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับความรอบรู้ด้านสุขภาพของทหารกองประจำการ กองทัพเรือในจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ พลทหารใหม่
กองประจำการที่ศูนย์ฝึกหน่วยนาวิกโยธินและศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในเขตอำเภอสัตหีบ
จ.ชลบุรี จำนวน 364 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประกอบด้วย
แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมทางเพศ
และแบบประเมินความเครียด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน
          ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในภาพรวมระดับไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 48.1
โดยพบมากที่สุดในด้านการเข้าใจ ด้านการเปลี่ยนพฤติกรรมและการบอกต่อ และด้านการโต้ตอบซักถาม (ร้อยละ 54.9,
38.7, 34.9 ตามลำดับ) เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ พบว่า พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
(r = -.271) การดื่มแอลกอฮอล์ (r = -.268) ความเครียด (r = -.173) การสูบบุหรี่ (r = -.162) มีความสัมพันธ์กับ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) และฐานะทางเศรษฐกิจ (r = 0.154) จากผลการวิจัย
มีข้อเสนอแนะว่า ทหารกองประจำการที่มีความเครียด มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพจะมีแนวโน้มที่จะมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพต่ำ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baker, D. W., Parker, R. M., Williams, M. V., & Clark, W. S. (1998). Health literacy and the risk of hospital admission. Journal of General Internal Medicine, 13(12), 791-798.


Choeisuwan, V. (2017). Health literacy: Concept and application for nursing practice. Royal Thai Navy Medical Journal, 44(3), 183-97. [In Thai]


Department of Mental Health, Ministry of Public Health. (2016). Suanprung stress test. Retrieved from http://www.dmh.go.th/test/stress [In Thai]


Eaimkhong, P. (2014). Self-regulation and short message service (sms) intervention for promoting safe sex among army conscripts in Lopburi army area, Thailand. Doctoral dissertation, Chulalongkorn University. [In Thai]


Health Education Division. (2015). Stress management behavior modifcation for working people. Nonthaburi: Health Education Division of Ministry of Public Health [In Thai]


Hoffman, S., Marsiglia, F. F., Nevarez, L., & Porta, M. (2017). Health literacy among youth in Guatemala city. Social Work in Public Health, 32(1), 30-37.


Homsin, P., Srisuphan, W., Pohl, J. M., Tiansawad, S., & Patumanond, J. (2009). Predictors of early stages of smoking uptake among Thai male adolescents. Pacifc Rim International Journal of Nursing Research, 13(1), 28-42.Honghui, R. X. C., Jose, M., Garcia, L. Z., Lu, L., Jian, F., Mingshan, L., P, H., Xinlu, D., Junli, Y., Ya, W., Ting, L., Jun, L., & Ji-an, C. (2017). Survey of health literacy level and related influencing factors in military college students in Chongqing, China: A cross-sectional analysis. Retrieved from https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177776


Julawong, O. (2014). Motivation prevention and health behaviors of the Thai army conscripts. Journal of The Royal Thai Army Nurses 15(2), 28-32. [In Thai]


Julawong, O., & Srikanok, W. (2014). Development of HIV prevention motivation model for promoting healthy behavioral changes in conscripts of the ninth of battalion infantry. Journal of Nursing Education and Practice, 4(1), 18-32.


Lahkaew, A., & Chaleekroa, T. (2015). Health literacy and factors related to medication among patients with hypertension, Ban Piang Luang subdistrict health promoting hospital, Chiang Mai province. In 6th
National and international conference and research presentation “Moving towards world class research. (pp.635-49). Bangkok: Saun Sunandha Rajabhat University. [In Thai]


Li, C. Y., Lee, O., Shin, G. S., & Li, X. W. (2009). Health literacy and health status of Korean-Chinese elderly people living in Yanbian, China. Journal of Korean Academy of Nursing, 39(3), 386-392.

Montri, Ph. (2014). The relationship between health literacy on AIDs prevention and AIDs prevention behavior of army offcers under Artillery Division Fort Piboonsongkram, Lop Buri province, Master’s thesis, Kasetsart University. [In Thai]


Nakamura-Taira, N., Izawa, S., & Yamada, K. C. (2018). Stress underestimation and mental health literacy of depression in Japanese workers: A cross-sectional study. Psychiatry research, 262, 221-228.


Needham, H. E., Wiemann, C. M., Tortolero, S. R., & Chacko, M. R. (2010). Relationship between health literacy, reading comprehension, and risk for sexually transmitted infections in young women. Journal of adolescent health, 46(5), 506-508.


Nualsuwan, K., Prasittivatechakool, A., & Prajankett, O. (2012). Stress and coping strategies of The Royal Thai Army new privates. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 13(2), 72-81. [In Thai]


Paasche-Orlow, M. K., & Wolf, M. S. (2007). The causal pathways linking health literacy to health outcomes. American Journal of Health Behavior, 31(1), S19-S26. Pruksananonda, C. (2016). Textbook of adolescent medicine. Nonthaburi: Parbpim Printing. [In Thai]


Roma, W., Tanasugarn, C., Tipayamongkholgul M., Aimyong, N., Neelapaichit, N. Samnuanklang M., & Kloyiam, S. (2018). National health literacy survey project for Thai people aged 15 years and above (phase 1). Retrieved from http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4926?localeattribute=th

Saeko, K. (2009). Health literacy among eye surgery patient. Master’s thesis. Mahidol University. [In Thai]


Shephard, R.J., & Shek, P.N. (2000). Immune dysfunction as a factor in heat illness. Crit Rev Immunol, 19, 285-302.


Srisatidnarakul, B. (2010). The methodology in nursing. Bangkok: U and I Intermedia. [In Thai]


Sorensen, K., Van den Broucke, S, Fullam, J., Doyle, G., Pelikan, J., Slonska, Z., & Brand, H. (2012). Health literacy and public health: A systematic review and integration of defnitions and models. BMC Public Health, 12(1), 80.


Takkanun, S., Dangyai, W., Leelahawanich, P. & Seangruang-Orn, S. (2016). The study of risk behavioral toward HIV Infection of conscripts in Bangkok. Royal Thai Army Medical Journal, 69(2), 55-63.


World Health Organization (WHO), (1998). Health promotion glossar. Geneva: WHO Publications

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-06-2021