ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ และพฤติกรรมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์อายุมาก

ผู้แต่ง

  • ช่อทิพย์ ผลกุศล
  • ศิริวรรณ แสงอินทร์

คำสำคัญ:

ปัจจัยส่วนบุคคล, การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์, พฤติกรรมสุขภาพ, สตรีตั้งครรภ์อายุมาก

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงพรรณนาแบบศึกษาความสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์
อายุมาก และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ และพฤติกรรมสุขภาพของสตรี
ตั้งครรภ์อายุมาก กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีตั้งครรภ์อายุ 35 ปีขึ้นไป ที่มารับบริการฝากครรภ์ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
3 โรงพยาบาล ในเขตภาคตะวันออก จำนวน 190 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามการรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ และแบบสอบถามพฤติกรรม
สุขภาพของสตรีตั้งครรภ์อายุมาก ซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .90 และ .92 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา
และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
          ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมสุขภาพเท่ากับ 141.34 (SD = 18.70) ซึ่งอยู่ในระดับดี ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ ระดับการศึกษา (r = .167, p < .05) รายได้ครอบครัว (r = .200, p < .01)
และอายุครรภ์ (r = .151, p < .05) ส่วนการรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ (r =
.059, p > .05) ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์อายุมาก
โดยบุคลากรทางสุขภาพควรคำนึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลด้วย ถึงแม้ว่าการรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์จะไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมสุขภาพ แต่ในทางปฏิบัติควรมีการตรวจคัดกรองการรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ระหว่างที่มาฝากครรภ์
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์อายุมาก

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aldrighi, J. D., Wall, M. L., Souza, S. R. R. K., & Cancela, F. Z. V. (2016). The experiences of pregnant women at an advanced maternal age: an integrative review. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 50(3). 509-518. doi: 10.1590S0080-623420160000400019


Bayrampour, H., Heaman, M., Duncan, K. A., & Tough, S. (2012). Comparison of perception of pregnancy risk of nulliparous women of advanced maternal age and younger age. Journal of Midwifery & Women’s Health. 57(5), 445-453. doi: 10.1111/j.1542-2011.2012.00188.x.


Bootsri, W., & Sirisophon, A. (2020). Predicting factors of promoting behaviors among pregnant women receiving antenatal care services at community hospital, Nakhonsawan province. Journal of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University, 5(1), 60-70. [In Thai]


Chaiyingcheaw, K., Anusornteerakul, S., & Ungpansattawong, S. (2016). The relationship between perception of preterm labour and prevention behavior among women of advanced maternal age. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 26(3), 196-207. [In Thai]


Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B.M., & Spong, C. Y. (2018). Williams obstetrics (25th ed.). New York: McGraw-Hill Education.


Ekakkatachit, V. (2016). Adversed pregnancy outcome of elderly pregnancy in Nangrong Hospital. Mahasarakham Hospital Journal, 13(3). 71-77. [In Thai]


Heaman, M., Gupton, A., & Gregory, D. (2004). Factors influencing pregnant women’s perceptions of risk. The American Journal of Maternal/Child Nursing, 29(2), 111-116. doi: 10.1097/00005721-200403000-00010


Heaman, M. I., & Gupton, A. L. (2009). Psychometric testing of the perception of pregnancy risk questionnaire. Research in nursing & health, 32(5), 493-503. doi: org/10.1002/nur.20342


Howell, A., & Blott, M. (2020). Very advanced maternal age. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. 23, 38-47. doi: 10.1111/tog.12710


Janz, N. K., & Becker, M. H. (1984). The health belief model: A decade later. Health Education Quarterly, 11(1), 1-47.


Jittrapirom, A., Chareonsanti, J., & Sriarporn, P. (2014). Pregnancy risk perception, uncertainty, stress among gestational diabetic women. Nursing Journal, 41(1), 50-61. [In Thai]


Klaitabtim, B. (2018). Advanced maternal age: Nursing roles. Thai Red Cross Nursing Journal, 9(2), 36-48. [In Thai]

Laopaiboon, M., Lumbiganon, P., Intarut, N., Mori, R., Ganchimeg, T., Vogel, J. P., Gulmezoglu, A.M. (2014). Advanced maternal age and pregnancy outcomes: A multicountry assessment. An International Journal of Obstetrics & Gynecology, 121(1), 49-56. doi: 10.1111/1471-0528.12659


Lean, S. C., Derricott, H., Jones, R. L., & Heazell, A. E. (2017). Advanced maternal age and adverse pregnancy outcomes: A systematic review and meta-analysis. PLoS One, 12(10), 1-15. doi: 10.1371/journal.pone.0186287


Loke, A. Y., & Poon, C. F. (2011). The health concerns and behaviours of primigravida: Comparing advanced age pregnant women with their younger counterparts. Journal of clinical nursing, 20(7-8), 1141-1150. doi:10.1111/j.1365-2702.2010.03433.x.


Lonuch, S., Khampalikit S., & Nirattharador, M. (2011). Predicting factors of nutritional promoting behaviors among pregnant women over 35 years of age. Journal of Nursing and Education, 4, 79-93. [In Thai]


Martin, J. A., Hamilton, B. E., Michelle J. K. Osterman, M. J. K., & Driscol, T. K. (2021). Births fnal data for 2019. National Vital Statistics Reports, 70(2). 1-50. Retrieved from https://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr70/nvsr70-02-508.pdf


Ministry of Public Health. (2020). Public health statistics A.D. 2019. Retrieved from https://dohdatacenter.anamai.moph.go.th

Murakami, K., Turale, S., Skirton, H., Doris, F., Tsujino, K., Ito, M., & Kutsunugi, S. (2016). Experiences regarding maternal age-specifc risks and prenatal testing of women of advanced maternal age in Japan. Nursing & health sciences, 18(1), 8-14. doi: 10.1111/nhs.12209


Phumesawat, S., Suvithayasiri, K., & Chaisup, V. (2013). Perceived benefts and health promoting behaviors in pregnant women at antenatal clinic of Rajavithi hospital. Journal of Boromarajonani College of Nursing, 29(2), 80-94. [In Thai]


Pimsuwan, P., Baosoung, C., & Sansiriphun, N. (2020). Pregnancy-related anxiety, risk knowledge, and pregnancy risk perception among advanced age pregnant women. Nursing Journal, 41(3), 50-60. [In Thai]


Polprasarn, P., Chareonsanti, J., & Sriarporn, P. (2019). Pregnancy risk perception, time of pregnancy recognition, and frst antenatal care visit of adolescent pregnant women. Kuakarun Journal of Nursing, 26(1), 107-120. [In Thai]


Prechakornkanokkul, P., Wanniyom, N., & Rattanareaung, P. (2018). Pregnancy outcomes in advanced maternal age in Maharat Nakhon Ratchasima hospital. Journal of Sakon Nakhon Hospital, 21(1), 1-9. [In Thai]


Pungsuwan, P., & Srisupundit, K. (2017). Pregnancy in advanced maternal age. Retrieved from https://w1.med.cmu.ac.th/obgyn/index.php?option=com_content&view=article&id=1388: pregnancy-in-advanced-maternalag

Srisawad, K., Panyapinitnukul, C., & Sonnark. N. (2018). Health promoting behavior in pregnancy. Songklanagarind Journal of Nursing, 38(2),95-109. [In Thai]


Thaewpia, S., Clark, M. J., Howland, L. C., & James, K. S. (2012). Factors predicting health promoting behaviors among older pregnant Thais. Pacifc Rim International Journal Nursing Research, 16(2). 113-123.


Thaewpia, S., Howland, L. C., Clark, M. J., & James, K. S. (2013). Relationships among health promoting behaviors and maternal and infant birth outcomes in older pregnant Thais. Pacifc Rim International Journal of Nursing Research, 17(1), 28-38.


Thaewpia, S., Deeying, C., Potchana, R., Khunudom, C., & Jearanaithanakit, P. (2020). Impact of maternal age on obstetric complications among women. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 7(2), 300-311. [In Thai]


Walker, S. N., Sechrist, K. R., & Pender, N. J. (1995). Health promotion model- Instruments to measure health promoting lifestyle: Health-promoting lifestyle profle [HPLP II] (Adult version). Retrieved from https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/85349

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-06-2021