ผลของโปรแกรมกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและ ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอาย

ผู้แต่ง

  • ปัญจวัฒน์ จูมลี
  • สหัทยา รัตนจรณะ
  • วารี กังใจ

คำสำคัญ:

ผู้สูงอายุ, การเห็นคุณค่าในตนเอง, ภาวะซึมเศร้า, กิจกรรมศิลปะแบบกลุ่ม

บทคัดย่อ

          การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง
และภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์
ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแห่งหนึ่ง จำนวน 24 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมด้วยวิธีจับฉลาก จำนวนกลุ่มละ 12 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่ม กลุ่มควบคุมได้รับ
การดูแลจากทางศูนย์ฯ ตามปกติ เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบวัดความรู้สึก
มีคุณค่าในตนเองและแบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุของไทย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา สถิติการทดสอบค่าที
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ และการทดสอบผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่แบบบอนเฟอร์โรนี
          ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล
สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าทั้งระยะหลังการทดลอง
และระยะติดตามผลต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดังนั้นพยาบาลที่รับผิดชอบในการจัด
กิจกรรมศิลปะให้ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ควรใช้โปรแกรมกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มนี้
ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองและลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Atchley, R. C. (1976). The sociology of retirement. New York: Halsted Press.

Baljay, Y., Sughondhabirom, P., & Kespichayawattana, J. (2018). Art therapy for older persons. Kuakarun Journal of Nursing, 25(2), 196-207. [In Thai]

Blomdhl, C., Gunnarsson, B. A., Guregard, S., Rusner, M., Wijk, H. et al. (2016). Art therapy for patients with depression: Expert opinions on its main aspects for clinical practice. Journal of Mental Health, 25(6), 527-535.

Boonkerd, S., Rabampho, P., Deenuanpanao, S., Naksranoi, S., & Paikoh, K. (2018). The relationship between social support and depression of the elderly in the elderly home. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 19(1), 182-190. [In Thai]

Boonyao, G., & Pichayapiboon, P. (2012). Art activity design to enhance self-esteem of the elderly in different age groups. An Online Journal of Education, 7(1), 1840- 1857. [In Thai]

Buchalter, S. (2011). Art therapy and creative coping techniques for older adults. Jessica kingsley publishers.

Ching-Teng, Y., Ya-Ping, Y., & Yu-Chia, C. (2019). Positive effects of art therapy on depression and self-esteem of older adults in nursing home. Social Work in Health Care, 58(3), 324-338.

Department of Mental Health (2015). Guidelines for psychological care with older adults and prevention of mental health problem (4th ed.). Bangkok: The agricultural cooperative federation of Thailand. [In Thai].

Department of Mental Health (2017). Depression in Thai people. Retrieved from: https://news.thaipbs.or.th/content/268858. [In Thai]

Foundation of Thai gerontology research and development institute (2018). Situation of
The Thai elderly in 2018. Nakhon pathom provice: Printery. [In Thai]

Intamuen, N., & Suphapitiporn, S. (2013). Effect of therapeutic arts in the elderly with mild to moderate depression. Chulalongkorn Medical Journal, 57(6), 755-761. [In Thai]

Jirawatkul, A. (2013). Statistics for health science research. Bangkok: S. Asia Press. [In Thai]

Jitapunkul, S. (1999). Health problems of Thai elderly. Bangkok: Holistic publishing. [In Thai]

Kangchai, W. (1998). Self-esteem self-care ability and quality of life for the elderly. Journal of Nursing Burapha University, 6(1), 13-20. [In Thai]

Kanpangsri, N., & Ketphichonwatna, C. (2014). The effect of art activity program on self-esteem of older persons with early stage dementia. Ramathibodi Nursing Journal, 20(2), 163-178. [In Thai]

Magsamen, S. H. (2017). Impact thinking: A research approach to enhance human potential in health, wellbeing and learning through the arts. International arts and mind lab. Maryland: Johns Hopkins University.

Malchiodi, C. A. (2003). Handbook of art therapy. New York: The guilford press.

Malchiodi, C. A. (2007). Expressive therapies. New york: The guilford press.

Miller, L., Wickramaratne, P., Gameroff, M. J., Sage, M., Tenke, C. E., & Weissman, M. M. (2012). Religiosity and major depression in adults at high risk: A ten-year prospective study. American Journal of Psychiatry, 169(1), 89-94.

Paungrod, N. (2015). The study on depression in Nonthaburi province elderly. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 2(1), 63-74. [In Thai]

Phadungyam, M. (2018). Mental health and psychiatric nursing. Bangkok: Neo Digital. [In Thai]

Phantong, W., Khammathi, A., Saengthong, W., Nilphat, O., & Khakhuen, S. (2020).
Prevalence and factors related to depression among elderly people in community hospitals. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 7(2), 114-126. [In Thai]

Phasomwong, S. (2019). The state of suffering (mental therapy). Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University, 10(2), 42-57. [In Thai]

Pookaew, P., Dallas, J. C., & Nabkasorn, C. (2019). Effect of art therapy group on self-esteem among patients with schizophrenia. Journal of Phapokklao Nursing College, 30(2), 123-133. [In Thai]

Promjun, T., & Suppapitiporn, S. (2014). Depression loneliness and self-esteem of the elderly in Bangkae home and private homes for the aged in Bangkok. Chulalongkorn Medical Journal, 58(5), 545-561. [In Thai]

Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NP: Princeton University Press.

Rosenberg, M. (1979). Conceiving the self. New York: Basic Book.

Sangphrachan, S., Dallas, J. C., Hengudomsub, P., & Pratoomsri, W. (2016). The meaning of self-esteem as perceived by older adults with depression. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(2), 76-88. [In Thai]

Sautao, Y., Dallas, J. C., Nabkasorn, C., & Bovornkiti, L. (2018). Group art therapy for older adult with depression. Buddhachinaraj Medical Journal, 35(3), 372-378. [In Thai]

Siriratrekha, T. (2007). Art therapy and the art of healing. Bangkok: Teachers Council of Ladprao. [In Thai]

Train the Brain Forum Committee (1994). Thai geriatric depression scale-TGDS. Siriraj Hospital Gaz, 46(1), 1-9. [In Thai]

Wiggins, J. S. (1971). The psychology of personality. New York: Random house. World Health Organization [WHO] (2017). Mental health of older adults. Retrieved from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults.

World Health Organization [WHO] (2020). Depression. Retrieved from: https://www.who.int/news-room/fact-heets/detail/depression.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-06-2021