การส่งเสริมกระบวนการเลี้ยงดูบุตรของบิดามารดาในการดูแล ทารกเกิดก่อนกำหนด ในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด: ประสบการณ์นักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่ง

  • ทองสวย สีทานนท์
  • จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส
  • อรวรรณ ดวงใจ

คำสำคัญ:

การส่งเสริมกระบวนการเลี้ยงดูบุตร, นักศึกษาพยาบาล, ต้นแบบเชิงทฤษฎี, การวิเคราะห์เนื้อหาแบบอุปนัย

บทคัดย่อ

          การศึกษาเชิงคุณภาพแบบพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลในการ
ส่งเสริมกระบวนการเลี้ยงดูของบิดามารดาในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด ผู้ให้ข้อมูล
เป็นนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่สี่ จำนวน 12 คน ที่สำเร็จการศึกษาภาคปฏิบัติทางคลินิก
ในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างพร้อมคำถาม
ปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาแบบอุปนัย
          ผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตร เป็นหมวดหมู่หลักที่อธิบายประสบการณ์พยาบาลของนักศึกษา
ในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด ซึ่งหมวดหมู่หลักประกอบด้วย 3 หมวดหมู่ทั่วไป ได้แก่ การส่งเสริมการเยี่ยม การส่งเสริม
การดูแลบุตร และการสนับสนุนทางอารมณ์ของบิดามารดา ส่วนหมวดหมู่ย่อย 30 หมวดหมู่นั้นประกอบด้วย 5 หมวดหมู่
รอง ที่อธิบายการส่งเสริมการมาเยี่ยมบุตรจำนวน 5 หมวดหมู่ อธิบายการสนับสนุนทางอารมณ์ จำนวน 2 หมวดหมู่ และ
ส่วนที่เหลือเป็นการอธิบายการส่งเสริมการดูแลบุตรของบิดามารดา
          สรุปได้ว่า การส่งเสริมกระบวนการเลี้ยงดูบุตรในระหว่างทารกเกิดก่อนกำหนดได้รับการรักษาอยู่ในหอผู้ป่วย
วิกฤตทารกแรกเกิด เป็นบทบาทสำคัญของพยาบาลทารกแรกเกิด ข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์ของนักศึกษาในครั้งนี้
สามารถนำมาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อฝึกอบรมนักศึกษาพยาบาลที่จะเป็นผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ให้
ส่งเสริมกระบวนการเลี้ยงดูทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการรักษาอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดในอนาคตโดยเฉพาะ
ในช่วงที่มีการเข้มงวดในการเลี้ยงดูทารกระหว่างมีการแพร่ระบาดของโควิด-19

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abuidhail, J., Al-Motlaq, M., Mrayan, L., & Salameh, T. (2017). The lived experience of Jordanian parents in a neonatal intensive care unit: A phenomenological study. J Nurs Res, 25(2), 156-162. doi:10.1097/JNR.0000000000000134

Ajuebor, O., McCarthy, C., Li, Y., Al-Blooshi, S. M., Makhanya, N., & Cometto, G. (2019). Are the global strategic directions for strengthening nursing and midwifery 2016-2020 being implemented in countries? Findings from a cross-sectional analysis. Human Resources for health, 17(1), 1-10.

Bembich, S., Tripani, A., Mastromarino, S., Di Risio, G., Castelpietra, E., & Risso, F. M. (2021). Parents experiencing NICU visit restrictions due to COVID-19 pandemic. Acta Paediatrica, 110(3), 940-941.

Chawanpaiboon, S., Vogel, J. P., Moller, A. B., Lumbiganon, P., Petzold, M., Hogan, D., . . . Gulmezoglu, A. M. (2019). Global, regional, and national estimates of levels of preterm birth in 2014: a systematic review and modelling analysis. Lancet Glob Health, 7(1), e37-e46. doi:10.1016/S2214-109X(18)30451-0

Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of advanced nursing, 62(1), 107-115.

Filippa, M., Saliba, S., Esseily, R., Gratier, M., Grandjean, D., & Kuhn, P. (2021). Systematic review shows the benefts of involving the fathers of preterm infants in early interventions in neonatal intensive care units. Acta Paediatr. doi:10.1111/apa.15961

Franck, L. S., McNulty, A., & Alderdice, F. (2017). The perinatal-neonatal care journey for parents of preterm infants. The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing, 31(3), 244-255.

Gutiérrez, S. S. R., García, P. E., Prellezo, A. S., Paulí, L. R., Del Castillo, B. L., & Sánchez, R. B.
(2020). Emotional support for parents with premature children admitted to a neonatal intensive care unit: a qualitative phenomenological study. The Turkish journal of pediatrics, 62(3), 436-449.

Hearn, G., Clarkson, G., & Day, M. (2020). The role of the NICU in father involvement, beliefs, and confdence: A follow-up qualitative study. Advances in Neonatal Care, 20(1), 80-89.

Hee Chung, E., Chou, J., & Brown, K. A. (2020). Neurodevelopmental outcomes of preterm infants: a recent literature review. Transl Pediatr, 9(Suppl 1), S3-S8. doi:10.21037/tp.2019.09.10

Im, M., & Oh, J. (2021). Nursing support perceived by mothers of preterm infants in a neonatal intensive care unit in South Korea. Child Health Nursing Research, 27(2), 146-159.

Kinpoon, K., & Chaiyarach, S. (2021). The incidence and risk factors for preterm delivery in northeast Thailand. Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology, 29(2), 100-111.

Klawetter, S., Greenfeld, J. C., Speer, S. R., Brown, K., & Hwang, S. S. (2019). An integrative review: maternal engagement in the neonatal intensive care unit and health outcomes for US-born preterm infants and their parents. AIMS public health, 6(2), 160.
Lugli, L., Pugliese, M., Plessi, C., Berardi, A., Guidotti, I., Ancora, G., . . . Boncompagni, A. (2020). Neuroprem: the neuro-developmental outcome of very low birth weight infants in an Italian region. Italian Journal Pediatriics, 46(1), 1-7. doi:10.1186/s13052-020-0787-7

Özdemir, F. K., & Alemdar, D. K. (2017). Supporting of the fathers to visit their infants in neonatal intensive care unit decreases their stress level: a pretest–posttest quasi-experimental study. Community mental health journal, 53(4), 490-495.

Pillai, A., Pournami, F., Prabhakar, J., & Jain, N. (2021). Effect of early parent participation program on physiological stability in preterm infants: A randomized controlled trial. American Journal of Perinatology. DOI: 10.1055/s-0041-1726126

Piriyapokin, N., Chuthapisith, J., Emrat, K., & Nuntnarumit, P. (2020). Outcomes of preterm infants born with marginal viability in a University Hospital in Thailand. J Paediatr Child Health, 56(6), 943-949. doi:10.1111/jpc.14782

Seiiedi-Biarag, L., Mirghafourvand, M., Esmaeilpour,K., & Hasanpour, S. (2021). A randomized
controlled clinical trial of the effect of supportive counseling on mental health in Iranian mothers of premature infants. BMC Pregnancy and Childbirth, 21(1), 1-11.

Sharp, M., French, N., McMichael, J., & Campbell, C. (2018). Survival and neurodevelopmental outcomes in extremely preterm infants 22-24 weeks of gestation born in Western Australia. J Paediatr Child Health, 54(2), 188-193. doi:10.1111/jpc.13678

Sitanon, T. (2009). Thai parents’ experiences of parenting preterm infants during hospitalization in the neonatal intensive care unit: University of Washington.

Thailand Nursing and Midwifery Council. (2005). Standard of Nursing and Midwifery Service in Secondary and Tertiary Level. Nontaburi: Thailand Nursing and Midwifery Council.

Treyvaud, K., Spittle, A., Anderson, P. J., & O’Brien, K. (2019). A multilayered approach is needed in the NICU to support parents after the preterm birth of their infant. Early Human Development, 139, 1-5.

Walani, S. R. (2020). Global burden of preterm birth. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 150(1), 31-33.

WHO, U., & Mathers, C. (2016). Global strategy for women’s, children’s and adolescents’ health (2016-2030). Organization, 201, 4-103.

World Health Organization [WHO]. (2013). Transforming and scaling up health professionals’ education and training: World Health Organization guidelines 2013: World Health Organization.

Zhang, R., Huang, R. W., Gao, X. R., Peng, X. M., Zhu, L. H., Yu, X., Zhang, J., & Yuan, L. (2020). Chinese parents’ lived experiences of having preterm infants in NICU: A qualitative study. Journal of Pediatric Nursing, 50, e48-e54. doi:10.1016/j.pedn.2019.11.002

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-06-2021