กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตในการทำงาน ต่อคุณภาพชีวิต ของพยาบาลวิชาชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy