อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตในการทำงาน ต่อคุณภาพชีวิต ของพยาบาลวิชาชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • ปุณยนุช พิมใจใส คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • มัณฑนา เทวาโภคิณกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • อัจฉรา ศรีสุภรกรกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คำสำคัญ:

คุณภาพชีวิต , คุณภาพชีวิตในการทำงาน , สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 , โรงพยาบาลในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

บทคัดย่อ

     การวิจัยแบบหาความสัมพันธ์เชิงทำนายนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล และคุณภาพชีวิตในการทำงาน ต่อคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 296 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทำงาน และแบบสอบถามคุณภาพชีวิต ซึ่งค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ 0.93, 0.92 และ 0.93 ตามลำดับ และมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.86, 0.86 และ 0.88 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบคัดเลือกเข้า

     ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ดังนี้ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว (b = .134)  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (b = .140)   และรายได้รวมต่อเดือน (b = .191)  2) คุณภาพชีวิตในการทำงาน ด้านความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว (b = .140)  ด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือ (b = .163)  ความพึงพอใจในงานและความมั่นคงในงาน (b = .233)  และความเครียดในการทำงาน (b = -.169)  โดยสามารถร่วมทำนายคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพ ได้ร้อยละ 36.00 (R2 = 0.360, p < .05)  จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้บริหารทางการพยาบาลทุกระดับมีบทบาทสำคัญในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้าน และคุณภาพชีวิตในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพทั้ง 9 ด้าน และนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารองค์กร เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

            

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barrett, D., & Heale, R. (2021). COVID-19: Reflections on its impact on nursing. Evidence Based Nurses, 24(4), 112-113.

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2021). Weekly disease forecast. Retrieved from https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/. (in Thai)

Department of Mental Health, Ministry of Public Health. (2021). World Health Organization Quality of Life brief – Thai, WHOQOL-BREF-THAI). Retrieved from https://www.dmh.go.th/test/download/view.asp?id=17. (in Thai)

Heesakkers, H., Zegers, M., Mol, M.C., & Boogaard, M. (2021). The impact of the first COVID-19 surge on the mental well-being of ICU nurses: A nationwide survey study. Intensive & Critical Care Nursing, 65, 1-6.

Intolo, S., Sihaboonnak, T., & Saisangjan, N. (2021). Infection control nurse’ roles in infection prevention and control for COVID-19 within healthcare setting. Journal of Nursing and Health Care, 39(1), 14-21. (in Thai)

Kangsanan, K., & Klinhom, V. (2017). Quality of life of registered nurses in community hospitals zone 1 Nakhon Si Thammarat province. Journal of Management Walailak University, 6(2), 72-82. (in Thai)

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

Manowan, D. (2018). Quality of work life and organizational commitment of nurses who work at JCI accredited hospitals in Bangkok Area. Journal of Business Administration, 7(1), 178-190. (in Thai)

Masum, K. M. A., Azad, K. A., Hoque, E. K., Beh, Loo-See., Wanke, P., & Arslan, Ö. (2016). Job satisfaction and intention to quit: An empirical analysis of nurses in Turkey. Peer Journal, 26(4), e1896. Retrieved from https://doi: 10.7717/peerj.1896.

Moradi, T., Maghaminejad, F., & Azizi-Fini, I. (2014). Quality of working life of nurses and its related factors, Nursing and Midwifery Studies, 3(2), e19450. Retrieved from http://dx.doi.org/10.17795/nmsjournal19450.

Nanjundeswaraswamy, T. S. (2022). Nurses quality of work life: Scale development and validation. Journal of Economic and Administrative Sciences, 38(2), 371-394. Retrieved from https://doi.org/10.1108/JEAS-09-2020-0154.

Nikeghbal, K., Kouhnavard, B., Shabani, A., & Zamanian, Z. (2021). Covid-19 effects on the mental workload and quality of work life in Iranian nurses. Annals of Global Health, 87(1), 79. Retrieved from https://doi: 10.5334/aogh.3386.

Phimchaisai, P., Taewaphokinkul, M., & Pumcharoen, R. (2021). The quality of working life of newly graduated nurses. Journal of the Royal Thai Army Nurses, 22(1), 254-263. (in Thai)

Potarin, W., Chaiyasit, Y., Chanbunlawat, K., Piboonrungroj, P., & Imnamkhao, S. (2020). The outbreak of Novel Coronavirus (COVID-19): The nursing roles. Journal of Health Science Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong, 4(2), 1-19. (in Thai)

Sanguanwongwan, W., & Piyapanyam N. (2017). Quality of work life of nurses in private hospital in Bangkok. Southeast Bangkok Journal, 3(2), 77-90. (in Thai)

Sathira-Angkura, T., Leelawongs, S., Srisuthisak, S., Puttapitukpol, S., Yonchoho, N., & Jamsomboon, K. (2021). Development of nursing administration model in the COVID-19 outbreak situation of hospitals under the Ministry of Public Health. Journal of Health Science, 30(2), 320-333. (in Thai)

Shoja, E., Aghamohammadi V., Bazyar, H., Moghaddam, R. H., Nasiri, K., Dashti, M., Choupani, A., Garaee, M., Aliasgharzadeh, S., & Asgari, A. (2020). Covid-19 effects on the workload of Iranian healthcare workers. BioMed Central Public Health, 20, 1636. Retrieved from https://doi.org/10.1186/s12889-020-09743-w.

Siriphan, S., Prateepchaikul, L., Songwanthana, P., & Shingchangchai, P. (2014). Quality of life of professional nurses in the unrest areas of three Southern Thai border provinces. Journal of Health Science Research, 8(2), 47-55. (in Thai)

Sukitowat, L. (2016). Quality of life of registered nurses in department of internal medicine, Thammasat University hospital. (A Thematic paper the Degree of Master of Science). Dhurakij Pundit University, Bangkok. (in Thai)

Swamy, D. R, Nanjundeswaraswamy, T. S., & Rashmi, S. (2015). Quality of work life: Scale development and validation. International Journal of Caring Sciences, 8(2), 281-300.

The Church of Christ in Thailand. (2015). The hospitals under the Church of Christ in Thailand. In the document for a meeting of the hospital committee and the school administrative committee under the Church of Christ in Thailand to drive the strategy the Church of Christ in Thailand. May 29, 2015, at the meeting room 1, 6th floor, Bangkok: The Church of Christ in Thailand. (in Thai)

Thongkao, S., & Kangsanan, K. (2020). Quality of work life of professional nurses Rajavithi hospital. Journal of Health and Nursing Research, 36(1), 225-237. (in Thai)

Udomittipong, D., Losatiankij, P., Suanchang, O., Kaewyot, K., & Yootin, K. (2019). Quality of life among professional nurses at Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry. Journal of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry, 13(2), 31-42.

Wongsaichue, T. (2021). Drop out calculation. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=6po7oTXJmrw. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-06-2022