กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ทัศนคติต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และพฤติกรรมการพยาบาลต่อมารดาวัยรุ่น ของพยาบาลสูติกรรมในสถานพยาบาลของรัฐในสามจังหวัดชายแดนใต้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy