ภาวะชักจากไข้ในเด็ก

ผู้แต่ง

  • จักรพันธุ์ ศิริบริรักษ์

คำสำคัญ:

ภาวะชักจากไข้, ไข้ชัก, ไข้ในเด็ก, Febrile seizures, fever and seizures, fever in children

บทคัดย่อ

     ภาวะชักจากไข้เป็นภาวะที่พบบ่อยในเด็ก ยังไม่ทราบกลไกการเกิดภาวะนี้แน่ชัด อย่างไรก็ตามปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดภาวะนี้ การวินิจฉัยภาวะชักจากไข้จำเป็นต้องแยกสาเหตุที่เกิดจากพยาธิสภาพทางระบบประสาทส่วนกลางและสาเหตุจากความผิดปกติทางเมตาบอลิก ออกไปก่อน หลักการรักษาภาวะชักจากไข้ได้แก่ การดูแลอาการชักเบื้องต้น การลดไข้ การตรวจหาสาเหตุและรักษาสาเหตุของไข้ ส่วนยากันชักทั้งแบบระยะสั้นและแบบต่อเนื่องยังไม่แนะนำในผู้ป่วยชักจากไข้แบบธรรมดาทุกราย

Pediatric Febrile Seizures

     Febrile seizures are common problem in childhood. Pathogenesis is unclear, however, genetic factor is an important factor in the pathogenesis. Diagnosis of febrile seizures must be excluded central nervous system pathology and metabolic abnormality. The principles of treatment are management of acute seizure, antipyretic treatment, determine and treat cause of the fever. Neither intermittent nor continuous antiepileptic therapy is recommended for children with simple febrile seizures.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

จักรพันธุ์ ศิริบริรักษ์

อาจารย์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Downloads