การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กปากแหว่ง-เพดานโหว่ ที่ได้รับการผ่าตัดขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ผู้แต่ง

  • วณิตา ขวัญสำราญ อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • อารีรัตน์ งามทิพยพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก โรงพยาบาลชลบุรี
  • นุจรี ไชยมงคล รองศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองการผ่าตัดปากแหว่ง-เพดานโหว่ผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล, การมีส่วนร่วมและความต้องการมีส่วนร่วม, Parent participation, cleft lip- cleft palate repair, hospitalized children, actual participation, preferred participation

บทคัดย่อ

การวิจัยแบบพรรณนาเชิงเปรียบเทียบครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการได้มีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กปากแหว่ง-เพดานโหว่ที่ได้รับการผ่าตัดขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมและความต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองของเด็กปากแหว่ง-เพดานโหว่ที่ได้รับการผ่าตัดและรับไว้เป็นผู้ป่วยในหอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็กโรงพยาบาลชลบุรี คัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายจำนวน 50 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่ได้ดูแลจริง และแบบสอบถามความต้องการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .87 และ .89 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พิสัย และการทดสอบทีแบบสองกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน

ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วม และความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กปากแหว่ง-เพดานโหว่ที่ได้รับการผ่าตัด ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = -4.29, p< .01) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้ปกครองมีความต้องการที่จะมี ส่วนร่วมดูแลด้านกิจกรรมการพยาบาล และด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารมากกว่าการได้ดูแลจริงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = -2.69, p< .01 และ t = -3.18, p< .01 ตามลำดับ) ส่วนด้านกิจกรรมที่ทำเป็นประจำไม่มีความแตกต่างกัน (p> .05)

ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า พยาบาลที่ดูแลเด็กปากแหว่ง-เพดานโหว่ที่ได้รับการผ่าตัดขณะอยู่ในโรงพยาบาล ควรต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสมทั้งการมีส่วนร่วม และความต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กโดยเฉพาะด้านกิจกรรมการพยาบาล ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และด้านการตัดสินใจ

 

Parent Participation in Caring for Hospitalized Children after
Cleft Lip-Cleft Palate Repair

Wanita Kwansumran, Areerat Ngamtippayapan and Nujjaree Chaimongkol

The purposes of this comparative descriptive research were to describe parent participation in caring for hospitalized children after clef lip-cleft palate repair and compare the differences between actual and preferred parent participation. Random sample included 50 parents of children after cleft lip-cleft palate repair, who were admitted in a Pediatric surgical ward at Chonburi hospital. Research instruments included a demographic questionnaire, the actual parent participation questionnaire and the preferred parent participation questionnaire, of which their internal consistency reliability were .87 and .89, respectively. Data were analyzed by using frequency, percent, standard deviation, range and pair t-test.

Results revealed that overall mean scores of actual participation and preferred participation in parent who cared for hospitalized children after clef lip-cleft palate repair were significantly difference (t = -4.29, p< .01). When considering each subscale, parents had preferred participation of technical care and information sharing more than actual participation, and had actual participation of decision making more than preferred participation (t= -2.69, p< .01, and t = -3.18, p< .01, respectively). There was no significantly difference of routine care between actual and preferred participation (p> .05).

These findings suggest that nurses who provide care for hospitalized children after cleft lip-cleft palate repair should be aware of participation of the parents, and enhance appropriateness of the parent participation in caring for the children for both actual and preferred, especially in technical care, information sharing and decision making

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads