ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออก

ผู้แต่ง

  • ไพจิตร ไชยฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ประนอม โอทกานนท์ ศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

ความุขในการทำงาน, สภาพแวดล้อมในการทำงาน, ความสามารถในการเผชิญปัญหา และฟันฝ่าอุปสรรค, Happiness at work, work environment, adversity quotient

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงบรรยายและพยากรณ์นี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค ตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างเป็น พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน ในภาคตะวันออกจำนวน 352 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนจากโรงพยาบาลชุมชน 22 แห่ง ใน 5 จังหวัดของภาคตะวันออก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความสุขในการทำงาน แบบสอบถามสภาพแวดล้อมในการทำงาน และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคในการทำงาน ที่ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ได้ค่าดัชนีความตรงของเนื้อหาที่ .85, .80, และ .84 ตามลำดับ และวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .93, .96, และ .94 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า

1.ความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับสูง (M = 3.92, SD = 0.48) สภาพแวดล้อมในการทำงานอยู่ในระดับสูง (M = 3.61, SD = 0.55) ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคอยู่ในระดับสูง (M = 3.82, SD = 0.44)

2.ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค และสภาพแวดล้อมในการทำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงและระดับปานกลาง กับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .75 และ .52, p = .01) ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกได้แก่ สภาพแวดล้อมในการทำงานและความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของความสุขในการทำงานได้ร้อยละ 60.4 (R2 = .60)

ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมในการทำงานและความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค เป็นสิ่งสำคัญที่จะพัฒนาความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพได้ ดังนั้นผู้บริหารทางการพยาบาลควรหาแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล โดยมีการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคให้กับพยาบาลวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพมีความสุขในการทำงานสามารถพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น

 

Factors Affecting Happiness At Work Of Professional Nurses at Community Hospitals in Eastern Region

This descriptive and predictive research aims to study the level of happiness at work, work environment and adversity quotient of professional nurses at community hospitals in Eastern Region, and to study predicting factors of happiness at work of professional nurses. The sample consisted of 352 professional nurses who were randomly selected by multistage sampling from 22 community hospitals, located in 5 provinces in Eastern Region. Research instruments consisted of the demographic questionnaire, the work happiness questionnaire, the work environment questionnaire and the adversity quotient questionnaire. The questionnaires were tested for content validity index of .85, .80, and .84 and reliability using Cronbach’s Alpha Coefficient which were .93, .96, and .94 respectively. Data were analyzed using percentage, mean, Pearson’s product moment correlation coefficient, and stepwise multiple regression. The findings were as follows:

1. Happiness at work of professional nurses was at the high level (M = 3.92, SD =0.48), work environment of profession nurses was good (M = 3.61, SD = 0.55), and adversity quotient of profession nurses at community hospital in eastern region was also at the high level (M = 3.82, SD = 0.44).

2. Work environment and adversity quotient were statistically significant related positively at a moderatre and a high level with work happiness of professional nurses at alpha level of .01 (r = .75, .52 respectively). The variables that could significantly predicted happiness at work of profession nurses at community hospital in eastern region at the .01 level of significance were work environment and adversity quotient accounting for 60.4 percents of the variance of work happiness (R2= .60).

These findings indicated work environment and adversity quotient were important factors which development happiness at work of professional nurses. Therefore, head nurses should seek for personal development strategies by enhancing work environment and adversity quotient of professional nurse continuously in order to increase work happiness of professional nurses, for to better quality of nursing service.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads