ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจในความสามารถของมารดาในการล้างจมูกบุตรผู้ป่วยที่มีน้ำมูกคั่งค้าง

ผู้แต่ง

  • รัตนรัตน์ ธนเจริญชนันชัย พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายบริหารสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ กรมแพทย์ทหารเรือ จังหวัดชลบุรี
  • ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • นุจรี ไชยมงคล รองศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

การรับรู้สมรรถนะแห่งตน, ความมั่นใจในความสามารถของมารดา, การล้างจมูกบุตรผู้ป่วยที่มีน้ำมูกคั่งค้าง, perceived self-efficacy, maternal confidence to perform, childern with retained nasal secretion

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจในความสามารถของมารดาในการล้างจมูกบุตรป่วยที่มีน้ำมูกคั่งค้าง กลุ่มตัวอย่าง คือ มารดาของเด็กป่วยวัยก่อนเรียนที่มีอาการน้ำมูกคั่งค้างจากโรคต่าง ๆ ของระบบทางเดินหายใจที่มารับบริการตรวจรักษาแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดชลบุรี จำนวน 60 ราย โดยสุ่มตัวอย่างแบบจำแนกกลุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 ราย กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบสอบถามความมั่นใจในความสามารถของมารดาในการล้างจมูกบุตรป่วย สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพรรณนา และการทดสอบที

ผลการวิจัยพบว่า มารดากลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยความมั่นใจในความสามารถสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t29 = 16.93, p < .001) และภายหลังสิ้นสุดการทดลอง 1 สัปดาห์ มารดากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความมั่นใจในความสามารถสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t29 = 22.36, p < .001) และคะแนนเฉลี่ยความมั่นใจในความสามารถของมารดาในกลุ่มทดลองภายหลังสิ้นสุดการทดลองทันทีและภายหลังสิ้นสุดการทดลอง 1 สัปดาห์ สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t58 = 12.85, p < .001; t58 = 16.77, p < .001 ตามลำดับ)

ผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าพยาบาลที่ให้การดูแลเด็กควรนำโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนนี้ไปใช้กับมารดาในการดูแลบุตรป่วยที่มีน้ำมูกคั่งค้าง เพื่อให้มารดามีความมั่นใจในความสามารถในการล้างจมูกบุตรป่วยที่มีน้ำมูกคั่งค้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

Effects of the Perceived Self-Efficacy Promotion Program on Maternal Confidence to Perform Nasal Irrigation for Childern with Retained Nasal Secretion

This quasi-experimental research design aimed to study the effects of the perceived self-efficacy promoting program on maternal confidence to perform nasal irrigation for children with retained nasal secretion. The sample included 60 mothers of children with various respiratory problems retained nasal secretions who received services from the Somdejpranagchao Sirikit Naval Hospital Pediatrics Department, Chonburi. The samples were random assigned into experimental and control groups which were 30 equally. The experimental groups received the perceived self-efficacy promoting program while the control group received regular nursing care. The instruments were demographic questionnaire and questionnaires of maternal confidence to perform nasal irrigation for children with retained nasal secretion. Data were analyzed by using the descriptive statistics and the t-test.

The results revealed that after receiving the perceived self-efficacy promoting program, the mean score of maternal confidence to perform nasal irrigation was significantly higher than those before receiving the program (t29 = 22.36, p < .001). and one week after completing the program, the score of maternal confidence to perform nasal irrigation was significantly higher than before receiving the program
(t29 = 16.93, p < .001). Moreover, the mean score of maternal confidence to perform nasal irrigation of experimental group after completing the program and one week after completing the program were significantly higher than those the control group  (t58 = 12.85, p < .001; t58 = 16.77, p < .001, respectively).

These findings suggest that pediatric nurses care for children should apply the perceived self-efficacy promoting program to promote maternal confidence in performing nasal irrigation for their children in order to enhance maternal confidence in caring for their children with retained nasal secretion effectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

14-06-2023