ผลของโปรแกรมการโอบกอดร่วมกับการอ่านอัลกุรอานของมารดามุสลิมต่อการเจริญเติบโตของทารกคลอดก่อนกำหนดและความผูกพันรักใคร่ระหว่างมารดา-ทารก

ผู้แต่ง

  • วนิสา หะยีเซะ อาจาราย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาสราช
  • ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ อาจาราย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาสราช
  • นุจรี ไชยมงคล รองศาสตราจารย์ วิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

โปรแกรมการโอบกอด, อัลกุรอาน, มารดามุสลิม, การเจริญเติบโตของทารกคลอดก่อนกำหนด, ความผูกพันรักใคร่ระหว่างมารดา-ทารก, cuddle program, Al-Quran, Al-Quran of Muslim Mothers, growth of preterm infants, mothers-infant attachment

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการโอบกอดร่วมกับการอ่านอัลกุรอานต่อการเจริญเติบโตของทารกเกิดก่อนกำหนด และความผูกพันรักใคร่ระหว่างมารดา-ทารก กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง เป็นมารดาและทารกเกิดก่อนกำหนด จำนวน 40 คู่ ที่รับไว้ดูแลในหน่วยอภิบาลทารกแรกเกิดตั้งแต่แรกคลอดในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม จำนวน 20 คู่ ได้รับการพยาบาลตามปกติ และกลุ่มทดลอง จำนวน 20 คู่ ได้รับโปรแกรมการทดลองโดยมารดาทำการโอบกอดทารกร่วมกับการอ่านอัลกุรอาน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ๆ ละ 15-20 นาที เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามความผูกพันรักใคร่ระหว่างมารดา-ทารกที่ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิอัลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .93 และแบบบันทึกการเจริญเติบโตของทารก ประกอบด้วย น้ำหนักตัว ความยาวลำตัว และความยาวรอบศีรษะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และการทดสอบที

ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนความผูกพันรักใคร่ ระหว่างมารดา-ทารกสูงกว่าในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 26.47, p < .001) คะแนนความผูกพันรักใคร่ระหว่างมารดา-ทารกภายในกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 23.97, p < .001) ภายหลังการทดลอง ทารกในกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าทารกในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 4.41, p < .001) อย่างไรก็ดี ค่าเฉลี่ยความยาวลำตัว และความยาวรอบศีรษะของทารกระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกัน (p > 0.15)

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการโอบกอดร่วมกับการอ่านอัลกุรอานของมารดามุสลิมมีประสิทธิภาพ ดังนั้น พยาบาลและผู้มีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพมารดาและทารกคลอดก่อนกำหนด ควรนำโปรแกรมนี้ไปใช้ โดยเฉพาะกับครอบครัวชาวมุสลิมเพื่อเป็นการส่งเสริมความผูกพันรักใคร่ระหว่างมารดา-ทารก และช่วยให้ทารกคลอดก่อนกำหนดมีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นด้วย

 


Effects of the Cuddle Program in Conjunction with Reading Al-Quran of Muslim Mothers on Growth of Preterm Infants and mothers-Infant Attachment

The purpose of this research was to determine effects of the cuddle program in conjunction with reading Al-Quran of Muslim mothers on growth of preterm infants and mother-infant attachment. Purposive sampling was used to recruit the sample, which included 40 dyads of mothers and their preterm infants admitted since first-birth to the Neonatal Intensive Care Unit of Princess of the Naradhiwas hospital, Narathiwas province, The sample was divided into two groups of 20 dyads of the control group receiving usual nursing care, and the rest of 20 dyads of the experimental group receiving the intervention program of mothers’ cuddle in conjunction with reading Al-Quran for their infants at least once daily about 10-20 minutes for 4 weeks. Research instruments consisted of the demographic questionnaire, the maternal-infant attachment questionnaire with its Cronbach’s alpha coefficient of .93, and the record form of the infant growth, including body weight, length and head circumference. Data were analyzed by using descriptive statistics and t-test.

The results revealed that after the intervention, mean score of mother-infant attachment of the experimental group was significantly higher than those in the control group (t = 26.47, p < .001). Mean score of mother-infant attachment within the experimental group, after receiving the intervention, was significantly higher than before the intervention (t = 23.97, p < .001). After the intervention, body weight of infants in the experimental group was increasing more than infants in the control group (t = 4.41, p < .001). However, body length and head circumference of infants between the experimental and the control groups were not significantly difference (p > .05). These findings suggest that the cuddle program in conjunction with reading Al-Quran of Muslim mothers was effective. Nurses and related health-care personnel, who are responsible for caring of health of mother and preterm infant should obtain this intervention for applying in the practice, especially with the Muslim family, to promote maternal-infant attachment and to increase infant body weight.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

14-06-2023