การพยาบาลมารดาที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

ผู้แต่ง

  • ศิริวรรณ แสงอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด, การพยาบาล, preterm labor, nursing care

บทคัดย่อ

การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขที่บุคลากรทางสุขภาพต้องให้ความสนใจ เพราะเป็นสาเหตุที่พบมากเป็นอันดับสองของการรับมารดาไว้ในโรงพยาบาลและยังเป็นเหตุให้ทารกคลอดก่อนกำหนด พยาบาลเป็นผู้อยู่แนวหน้าในการประเมินภาวะเสี่ยงของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดและวางแผนให้การพยาบาลอย่างเหมาะสม บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด รวมทั้งอธิบายให้ทราบถึงสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง และการพยาบาลมารดาที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

 

Nursing Care of a Mother Experiencing Preterm Labor

Preterm labor is a significant health problem that health care provider must be concerned because it is the second most common cause for maternity hospital admission and preterm delivery. Nurses are on the front line of assessing risk of preterm labor and planning appropriate interventions. The objective of this article is to give knowledge and understanding on preterm labor, and explain cause, risk factors, and nursing care of a mother experiencing preterm labor 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads