ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองโดยการสนับสนุนจากเพื่อนต่อระดับน้ำตาลสะสมของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ผู้แต่ง

  • จิราพร นิลสุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลระยอง
  • รัตน์ศิริ ทาโต รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

โปรแกรมการจัดการ, โดยการสนับสนุนจากเพื่อน, ระดับน้ำตาลสะสม, ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2, Self-management, HbA1C level, peer supported, with tyoe 2 diabetes

บทคัดย่อ

The Effect of Peer Supported Self-Management on HbA1C Level Of Type II Diabetic Patients.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads