กินอย่างฉลาด ขยับอย่างกระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงมะเร็ง

ผู้แต่ง

  • นิสากร กรุงไกรเพชร อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

มะเร็ง, อาหาร, การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ, ออกกำลังกาย, Cancer, diet, healthy eating, physical activity

บทคัดย่อ

Eating Smarter and Being More Active Reduce Cancer Risk 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads