สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้แต่ง

  • บุษบงค์ ตุ้มสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
  • สหัทยา รัตนจรณะ อาจารย์ กลุ่มวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สุวดี สกุลคู อาจารย์ กลุ่มวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ, การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, Professional nurses' competencies, caring for patients with chronic illness

บทคัดย่อ

Professional Nurses' Competencies in Caring for Patients with Chronic Illness, General and Regional Hospitals, Ministry of Public Health

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads