ประสบการณ์อาการหายใจลำบากในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

ผู้แต่ง

  • แววดาว รอดเสถียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลตาคลี จ.นครสวรรค์
  • วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สุภาภรณ์ ด้วงแพง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

ประสบการณ์อาการหายใจลำบาก, ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว, Experiences of dyspnea, patients with heart failure

บทคัดย่อ

Experiences of Dyspnea in Patients with Heart Failure

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads