ภาวะอ้วนของวัยรุ่น: ประสบการณ์การป้องกันและควบคุมน้ำหนักเกินของวัยรุ่นและผู้ปกครอง

ผู้แต่ง

  • อาภรณ์ ดีนาน รองศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สงวน ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

วัยรุ่น, การป้องกันภาวะอ้วน, การควบคุมน้ำหนักเกิน, Obesity adolescents, prevention, weight control

บทคัดย่อ

Obesity among Adolescents: Preventive and Management Experiences of Adolescents and Their Parents

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads