ผลของการใช้รูปแบบการวางแผนจำหน่ายตามทฤษฎีการตั้งเป้าหมายร่วมกันของคิงที่มีต่ออัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำ ความพึงพอใจในบริการพยาบาลของผู้ป่วยเบาหวาน และความพึงพอใจของพยาบาลในการปฏิบัติการวางแผนจำหน่าย

ผู้แต่ง

  • ดวงทรัพย์ วรรณประเวศ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชล 1 จังหวัดชลบุรี
  • สหัทยา รัตนจรณะ อาจารย์ สาขาการบริหารพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สุวดี สกุลคู อาจารย์ สาขาการบริหารพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

การวางแผนจำหน่าย, ทฤษฎีการตั้งเป้าหมายร่วมกันของคิง, ความพึงพอใจ, Diabetes patients, discharge planning King's theory of goal attainment, satisfaction

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการวางแผนจำหน่ายตามทฤษฎีการตั้งแหมายร่วมกันของคิงต่ออัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำ ความพึงพอใจในการบริการ พยาบาลของผู้ป่วยเบาหวาน และความพึงพอใจของพยาบาลในการปฏิบัติการวางแผนจำหน่าย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชล 1 จังหวัดชลบุรี เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการคัดเลือกแบบตามสะดวกเข้า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลองได้รับการวางแผนจำหน่ายตามทฤษฎีการตั้งเป้าหมายร่วมกันของคิง ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับรูปแบบการแผนจำหน่ายตามปกติ และพยาบาลที่รับผิดชอบการวางแผนจำหน่าย จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้มนการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบบันทึกการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำ แบบสอบถามความพึงพอใจในบริการพยาบาลของผู้ป่วยเบาหวาน แบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาลในการปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคเท่ากับ .97 และ .94 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาไคสแคว์ การทดสอบฟิชเชอร์เอ็กซ์แทรกซ์เทสต์ และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า อัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำของกลุ่มทดลองไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุมความพึงพอใจในบริการพยาบาลของผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = -10.61, p < .05) และความพึงพอใจของพยาบาลมนการปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 19.41, p < .05)

ผลการวิจัยเสนอแนะว่า ผู้บริหารทางการพยาบาลควรสนับสนุนให้พยาบาลประยุกต์ใช้การวางแผนจำหน่ายคามทฤษฎีการตั้งเป้าหมายร่วมกันของคิงเพื่อความพึงพอใจในการบริการพยาบาลของผู้ป่วยและความพึงใจของพยาบาลในการปฏิบัติการวางแผนจำหน่าย

 

Effect of Using Discharfge Planning Based on King's Theory of Goal Attainment on Readmission Rate and Diabetes Patients's Satisfaction with Nursing Service and Nurses' Satisfaction with Discharge Planning

This quasi-experimental research design aimed to studied the effects of using discharge planning based on King’s theory of goal attainment on readmission rates and diabetes patients’ satisfaction with nursing service and comparing nurses satisfaction with discharge planning. Samples consisted of diabetes mellitus patient and nurses from Aikchol 1 hospital, Chonburi province. They were conveniently selected and were assigned into experimental and control group equally. Thirty patients of the experimental group received discharge planning based on Kong’s theory of goal attainment and the other 30 patients of the control group received regular discharge, planning. Additionally, fifteen nurses who responsible for discharge planning also participated in this study. Instruments consisted of the readmission form, the diabetes mellitus patients’ satisfaction with nursing service questionnaire, and the nurses’ satisfaction with using the discharge planning questionnaire. Content validity by the expert panels was performed and Cronbach’s alpha coefficients reliability were obtained with .97 and .94, respectively. Data were analyzed using descriptive statistics, Chi-squaare test, Fisher’s exact test and t-test.

The finding revealed that the readmission rate if diabetes mellitus patients in the experimental group was not statistically different comparing to the control group. The diabetes patients’ satisfaction of nursing service in the experimental group was significantly higher than that of the control group (t = -10.61, p < .05) as well as the nurses’ satisfaction of the posttest was significantly higher than the pretest (t = 19.41, p < .05)

The results of the this study suggest nurse administrators should facilitate nursing staff to apply this discharge planning based on kink’s theory of goal attainment in order to increased patients’ satisfaction with nursing service and nurses’ satisfaction with discharge planning

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads