ประสบการณ์ของพยาบาลที่ทำหน้าที่คัดกรองผู้บาดเจ็บ

ผู้แต่ง

  • ภัทราภรณ์ สุกาญจนาภรณ์ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศิริราช
  • สุวดี สกุลคู อาจารย์ สาขาการบริหารพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • จุฬาลักษณ์ บารมี ผู้ช่วยศษสตราจารย์ สาขาการบริหารพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

ประสบการณ์, การคัดกรองผู้บาดเจ็บ, พยาบาลคัดกรองผู้บาดเจ็บ, Experiences, trauma triage, trauma triage Nurses

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายประสบการณ์ของพยาบาลที่ทำหน้าที่ในการคัดกรองผู้บาดเจ็บ ณ หน่วยตรวจโรคอุบัติเหตุโรงพยาบาลที่คัดสรรแห่งหนึ่ง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการศึกษาเอกสารทีเกี่ยวข้อง ผู้ให้ข้อมูลมีจำนวนทั้งสิน 16 คน ได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลที่ได้จากการวิจัยสรุปได้ 4 ประเด็นคือ 1) มุมมองต่อการทำหน้าที่คัดกรองทั้งด้านบวกและด้านลบ มุมมอด้านลบส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ผู้ร่วมงาน ปละสภาพแวดล้อม ส่วนมุมมองด้านบวกเกิดจากลักษณะงาน 2) มุมมองต่อแนวทางและข้อกำหนดในการคัดกรองผู้บาดเจ็บของหน่วยงาน ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีมุมมองต่อแนวทางในการคัดกรองว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว ในกรณีที่ไม่สามารถระบุประเภทผู้ป่วยได้แน่ชัดว่าอยู่ในระดับใดซึ่งในแนวทางไม่มีรายละเอียดระบุไว้ ผู้ให้ข้อมูลจึงจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มประเภทที่ไม่มีความรุนแรงมากกว่าเป็นหลัก และเห็นว่าผู้ที่ทำหน้าที่คัดกรองต้องเป็นพยาบาลวิชาชีพ 3) คุณลักษณะของพยาบาลที่ทำหน้าที่คัดกรอง ประกอบด้วย คุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล และ 4) การเตรียมความพร้อมและพัฒนามรรถนะของผู้ที่ทำหน้าที่คัดกรองอย่างต่อเนื่อง แนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ควรประกอบด้วย การให้ความรู้ การถ่ายทดอประสบการณ์จากรุ่นพี่ การฝึกหัดในสถานการณ์จำลอง และการทดสอบความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน ส่วนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องควรประกอบด้วย การพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน โดยการจัดอบรมฟื้นฟูและการประชุมปรึกษาหารือโดยผู้ปฏิบัติงานต้องเตรียมตัวและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ นอกจากนี้ ควรต้องมีการประเมินความรู้และทักษะการคัดกรองเป็นระยะๆ และมีการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคล

การวิจัยนี้เสนอแนะให้ ผู้บริหารทางการพยาบาลควรจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของพยาบาลคัดกรองที่ชัดเจน ควรพิจารณาการจัดอัตรากำลังของบุคลากรให้มีความเหมาะสม มีการวาแผนและจัดระบบการมอบหมายที่ชดเจน มีการดำเนินการเพื่อส่งเริมและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานอื่นกับพยาบาลคัดกรอง และมีการวางแผนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรที่ทำหน้าที่คัดกรองอย่างต่อเนื่อง ประเด็นที่ควรทำวิจัยต่อได้แก่ การพัฒนาแนวทางในการคัดกรองให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงายและองค์กร

 

Experiences of Trauma Triage Nurses

The purpose of this qualitative research was to describe the experience of sixteen trauma triage in the selected hospital. The in-depth interview and documented review were used to collect data. The data were analyzed by content analysis method.

The finding were 4 themes. First, the perspectives of triage nurses to triage in negative and positive perspectives. Most of the negative perspectives were relate to internal unit management, colleagues and environment of the unit whereas most of the positive perspectives were related to characteristic of triage tasks. Second, the perspective of trauma  triage guideline and protocol. Almost all participants though that the existing trauma triage guideline and protocol were appropriate. If any difficult situation was encountered, the over triage was used. Additionally, the responsible person must be the nurse. Third most of participants indicated the important characteristics of triage nurses should consist of knowledge and triage skill, and personal characteristic. Forth, the preparation and competency development of triage nurses. It consisted of guidelines for preparing the novice triage nurses and planning for continuing triage personnel development. Moreover, the organization should evaluate knowledge and skill as well as monitor individual performances of triage continuously.

Nursing administrators should clearly indicate duty of triage nurses, reconsider staff pattern and work assignment system, promote the interpersonal relationship of colleagues, and plan the preparation and development for novice triage nurses continuously. The strategies to develop the utility and feasibility triage guideline and protocol, human resource administration were highly recommended for further study.

Downloads