อิทธิพลของความรู้และทัศนคติที่มีต่อความต้องการมีส่วนร่วมของสามีในการส่งเสริมการคลอดธรรมชาติ

ผู้แต่ง

  • ตติรัตน์ สุวรรณสุจริต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • พิริยา ศุภศรี รองศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

ความรู้, ทัศนคติ, ความต้องการ, การมีส่วนร่วม, การคลอดธรรมชาติ, Knowledge, attitudes, needs, participation, natural childbirth

บทคัดย่อ

Influencing of Knowledge and Attitudes toward Spouse's Needs of Participation in Promoting Natural Childbirth

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads