กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการออกกำลังกายของเด็กเรียนในชุมชน

ผู้แต่ง

  • นิสากร กรุงไกรเพชร อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ รองศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • พัชรินทร์ พูลทวี รองศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

เด็กวัยเรียน, โภชนาการ, การส่งเสริมสุขภาพ, การออกกำลังกาย, ระบบการดูแลสุขภาพ, School-age childern, nutrition, health promotion, excercise, health care system

บทคัดย่อ

The Health Promotion Process for Nutrition and Excercise of School-Age Childern in a Community

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads