การมีส่วนร่วมของผู้ชายเมื่อมีการยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตามทัศนะของบุคลากรทางสุขภาพ

ผู้แต่ง

  • วรางคณา ชัชเวช อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • จิตรานันท์ สมพร รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สุรีย์พร กฤษเจริญ รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสำคัญ:

การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์, การมีส่วนร่วมของผู้ชาย, การยุติการตั้งครรภ์, บุคลากรทางสุขภาพ, Unwanted pregnancy, male participation, termination of pregnancy, health care providers

บทคัดย่อ

Perspective of Health Care Providers Regrading Male Participation in Unwanted Pregnancy Termination

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads