การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยชุดเครื่องมือทางอินเตอร์เน็ต

ผู้แต่ง

  • ศรัณย์ พิมพ์ทอง อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คำสำคัญ:

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ, ชุดเครื่องมือทางอินเตอร์เน็ต, Health behavior change, internet-based interventions

บทคัดย่อ

Internet-Based Interventions to Promote Health Behavior Change

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads